Det lovmæssige

Ranum Efterskole College
– en fri og uafhængig skole

Vi tilbyder udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel faglig, som personlig trivsel. Her kan du finde livskvalitet, få en sund livsstil og få en udfordrende afslutning på folkeskolen. Vores målgruppe er alle unge med lyst til nye udfordringer og fællesskab.

Aquamarine logo rundt

Formål og Værdigrundlag

 

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination.

Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief.

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner.

Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

Stk. 6. Efterskolens værdigrundlag er natursport og imagination som et vigtigt samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå  som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet.

Det kræver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem linierne natursport og imagination skaber det levende læringsrum, som kan være med til at give den enkelte de sociale og faglige kompetencer, der kan være afgørende for at kunne begå sig i et levende og dynamisk samfund.

Generel information om Indholdsplan

Skolens formål
Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.
Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination.

Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief.

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner.

Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe fri rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

Skolens værdigrundlag
Ranum Efterskole har som værdigrundlag den overbevisning, at det gode liv er at finde i en vekslen mellem individualitet og fællesskab, mellem udfordring og hensyntagen og mellem udfoldelse og tolerance. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi lægger vægt på at lære – både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde.

Det er derfor skolens grundholdning, at den enkelte elev med sine unikke ressourcer, skal lære at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Den enkelte elev skal finde et godt selvværd gennem personlig udfoldelse og gennem en øget forståelse af den personlige interaktion i et forpligtigende fællesskab.

På Ranum Efterskole indgår eleverne i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, i møde-kommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi forventer, at eleverne udviser godt kammeratskab, samt medvirker til at alle, der deltager i skolens liv får en uforglemmelig oplevelse.

Ranum Efterskole har rod i et moderne grundtvigsk livssyn, hvor fortællingen skaber et meningsfyldt billede af historien, nutiden og fremtiden. Et billede, hvor den enkeltes fortælling er vigtig for at kunne skabe sin egen identitet og modnes til kaste sig ud i verden med nysgerrighed og fantasi og med indlevelse og ansvarlighed. Fortællingen skal samle momenter til forløb og den enkelte elev skal lære at skabe sine egne meningsfyldte fortællinger i livet.

Selvevaluering og undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Ranum Efterskole College gennemfører ½ årligt en samlet vurdering af elevers oplevelse af skolen som helhed inkl. undervisningsmiljøet.Evalueringerne samles i én handleplan for nogle fokusområder, som vi vil arbejde med i ledelsen, ansatte og elev gruppen.

Undervisningsmiljøvurdering Juni 2023 elevhold 19_

Vi gennemfører hvert kvartal elevsamtaler med kontaktlærerne, hvor vi sætter fokus på elevtrivsel og udvikling på skolen. Her følges op med dialogmøder i storgruppen, elevrådet og på personalesamlinger.

Evaluering af skoleåret 2022-23

Selvevaluering

Skolens bestyrelse evaluerer årligt skolens værdigrundlag ifht. skoleårets gang, elev-forældre evalueringer og ansattes APV. Selvevalueringen er central for skolens udvikling og de forvaltningsmål skolen ledes og udvikles efter.  

Selvevaluering og plan for selvevaluering 2023-24

Inklusion

På Ranum Efterskole College forstår vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellige baggrunde og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelthen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år – både fagligt og socialt.
Det er vores holdning og udgangspunkt, at vi vil arbejde med eleverne i den sammenhæng, de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer, som har ansvaret for inklusionseleverne. Vi har niveaudelt undervisning i fagene dansk, engelsk, tysk, fransk og matematik.

Se inklusionsstatus 2018 (pdf)

En skriftlig plan

Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen.
Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Hvilken hjælp kan vi tilbyde?

Lektiehjælp tilbydes alle hverdage i studietimen. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte samt prøveforberedende forløb med fokus på individuelle behov.
Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene.
Der kan aftales samtaler med en af skolens pædagogiske personale bl.a. husfeer og husalfer.

Vejledningsindsats

Din fremtid efter Ranum Efterskole College

Anne Rogild

ar@ranumefterskole.dk

Nanna Danaher

nas@ranumefterskole.dk

Tjalla Elsborg

le@ranumefterskole.dk

Mette Rødbro

mr@ranumefterskole.dk

Heidi Lillelund Jensen

hlj@ranumefterskole.dk

Ib Christensen

ic@ranumefterskole.dk

Studievejledning på Ranum

Alle fra 9. årg. og fra 10. årg. tilbydes studievejledning.

 

Elever fra 10. årgang skal i uge 47 i brobygning, se hvilke muligheder du har og hvordan du tilmelder dig under ”Valgskemaer og foldere”. Alle elever bliver præsenteret for forskellige uddannelsesretninger og arbejdsforhold i forskellige arrangementer i løbet af vinteren.

 

Hvis man er i tvivl om hvor man skal tage sin ungdomsuddannelse, så kan det være en god idé at aflægge et besøg på den/de institutioner man gerne vil vide lidt mere om. En del af ungdomsuddannelsernes informationsmøder finder sted, imens vi er på kulturfagsrejserne, men ofte er de enkelte uddannelser også meget villige til at lave individuelle aftaler med jer efterfølgende.

Personlig vejledning

Alle elever skal til en individuel samtale med deres vejleder. Disse samtaler finder primært sted oktober-december. I forbindelse med samtalerne laver vejlederen en Uddannelsesparathedsvurdering – ofte i samarbejde med kontakt-og faglærere.

Ansøgninger

 

Alle elever skal i forbindelse med uddannelsesvalget udfylde ansøgning til ungdomsuddannelserne www.optagelse.dk. Proceduren er ikke den samme i 9. og 10. kl., men øverst på denne side kan I se den procedure, der er relevant for jer.

Vejledningsmuligheder for forældre

 

I forældre er meget velkomne til at kontakte vores vejledere, hvis I har nogle spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med jeres barns uddannelsesvalg. Det kan I nemmest gøre på Skoleplan. Der er også mulighed for at komme til en personlig samtale med vejlederen, hvis der er behov for det. Alle elever har en personlig vejleder.

Samarbejde

 

Som udgangspunkt samarbejder vi med det UU-center som eleven er tilknyttet i hjemkommunen!

Vigtig dato

 

1. marts 2019 skal alle ansøgninger være afsendt elektronisk til det kommende uddannelsessted. Det er jer forældre, der skal sende den endelige ansøgning afsted (her skal I bruge jeres NemId).

  • www.ug.dk er en side om alle uddannelser i Danmark. Her finder I også flere vejledningsværktøjer.
  • www.optagelse.dk er siden, hvor man laver sin ansøgning til ungdomsuddannelse.

Aktuelle nøgletal

 

Herunder findes bilag for regnskab og revision. Ved at trykke på links, åbnes de som PDF.

2023

2022

2021

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Karaktergivning

Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet
I det danske uddannelsessystem har vi siden 2006/2007 anvendt 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer fra -3 til 12.

Bestået/ikke bestået
Hvis der til en eksamen er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3.

Karakterbeskrivelser
Hver karakter i 7-trins-skalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af skemaet nedenfor. Disse beskrivelser skal bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives en karakterer.
Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen syv trin:

12 / A

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10 / B

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7 / C

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4 / D

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02 / E

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00 / Fx

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3 / F

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Overgangsfrekvens

Link til elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Vælg Overblik->Klik på 2. sidste kasse med “Elever er overgået til ungdomsuddannelser…”

Skolekreds

Vil du være med i Ranum Efterskole College skolekreds? Vi er en fri og uafhængig efterskole, som ikke er knyttet til et bestemt politisk eller religiøst grundlag

Dokumenter til download:

Vi bygger på det værdigrundlag, som er beskrevet i skolens vedtægter, og som sådan er fundamentet for Ranum Efterskole College. Hvis du kan støtte op omkring dette og loyalt er interesseret i at udbrede kendskabet til Ranum Efterskole College, så vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem af Ranum Efterskoles College skolekreds.

REC’s værdigrundlag sætter det enkelte individ i centrum i sit eget liv og i respekt for det store fællesskab. I værdigrundlaget pointeres, hvor vigtigt det er, at vi som individer forstår at udvikle os i en global verden med ansvar over for andres og egen udvikling. Samt at vi lærer at sætte os mål og træffe de valg som kan føre os til målet. At vi oplever, at der er mening med det vi foretager os og at vi kan bidrage til at andre også for et godt liv.

På REC tager vi dette værdifokus meget seriøst og har i hverdagen givet de unge og de ansatte mulighed for at være med til at forme indholdet i efterskoleåret i en udstrækning, hvor den enkelte kan komme med forslag til nye profilfag og være med til at sætte mål i hverdagen.

Vi gennemfører 2-3 gange årligt en demokratisk valgproces, således at den enkeltes ideer og mål sættes i spil i det store fællesskab, og der dannes konkrete praksisfællesskaber omkring bestemte mål og interesser. På den måde sikrer vi, at vi er en skole i tiden og med tiden og udvikler os i et dialogisk samspil med de unge og med hinanden som kollegaer, bestyrelse og skolekreds.

Medlemskab af skolekredsen sker ved henvendelse til forstander Olav Storm. Kontakt på tlf. 96 66 44 00.

Medlemskabet koster 50,- kr. årligt og opkræves efter bestyrelsens godkendelse af medlemskabet. Indbetales på 9070 1880096431 – eller Mobile Pay på 15327. – HUSK at anføre navn på indbetalingen.

Whistleblowerordning

Her kan du indberette, hvis du har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en fri grundskole, efterskole eller fri fagskole og ønsker at være anonym kan du bruge whistleblower-ordningen.

Du kan indgive dine oplysninger til styrelsen skriftlig via nedenstående formular eller kontakte styrelsen telefonisk.

da_DKDanish