fbpx

Regler

Rammer og Regler for Ranum Efterskole

 

Vi bygger vores fællesskab på gensidig tillid og respekt.Vi støtter den enkeltes frie udfoldelse i respekt for fællesskabet. Derfor har vi klare regler, som giver en tryg ramme og frihed til at dyrke et godt fællesskab.

 

 

 

Første regel er en positiv regel!

 

Alle ansatte og elever har pligt til i videste mulige omfang at bidrage positivt til at styrke fællesskabet og skabe et godt læringsmiljø og ophold for alle på Ranum Efterskole College.

 

Mobning accepteres ikke. Det er vigtig at skelne mellem drilleri og mobning. Drilleri er en godmodig tilgang til et andet menneske, og er med til at give en positiv stemning i det sociale rum. Mobning derimod er en handling, der kan skade et andet menneske fysisk, psykisk eller socialt. Der arbejdes i mobbesituationer med en afsender og modtager altså handler det ikke om hvor meget man driller, men om modtageren synes det er sjovt. Vi arbejder derfor med at alle elever respekterer hinanden som ligeværdige. Skulle der opstå mobning, vil vi forsøge at løse dette gennem åben dialog parterne imellem. Mobning kan medføre hjemsendelse afhængigt af situationen.

 

Ingen euforiserende stoffer på skolen

Hvis man medbringer og videreformidler euforiserende stoffer, vil det medføre omgående bortvisning. Hvis en elev er påvirket på skolen, f.eks. hash påvirker mange uger, medfører det hjemsendelse, og man kan ikke forvente at fortsætte på skolen. Vi tester ved mistanke.

 

Alkohol

Ingen alkohol på skolen, i byen eller på vej til og fra skolen. Ingen tomme/pynte flasker på skolen. Er en elev påvirket på skolen kan det føre til omgående hjemsendelse.

 

Rygning

Vi er en røgfri skole, dette gælder både tobak af enhver art, snus og E-cigaret. Vi forudsætter, at eleven er røgfri. Forældrene er ansvarlige for diverse rygestopmidler. Det er ikke tilladt at opbevare vandpiber, tobak, E-cigaret eller lignende på skolen. Brud på reglerne fører til afklaring i hjemmet og til opfølgningssamtaler.

 

Pjæk accepteres ikke!

En elev, der udebliver fra en time/aktivitet noteres som fraværende i protokollen. Ved gentagnede ulovligt fravær kontaktes hjemmet. Pjæk vil medføre at skolen sætter sanktioner op og eleven kan blive hjemsendt.

 

Sex på skolen er ikke tilladt.

Overtrædelse fører til en samtale med hjemmene og kan føre til hjemsendelse. Det er tilladt at have drenge/pige besøg på værelset mellem 10.00 – 22.00.
I de første skoleuger og i perioder kan der gælde særlige regler for besøg mellem drenge og pigeværelser.

 

Tyveri accepteres ikke – lad være med at friste andre.

“Låneri”/rapseri medfører en advarsel, gentagelse og forsætligt tyveri kan føre til hjemsendelse. Uberettiget “lån” af skolens ting betragtes som tyveri.
Opbevaring af værdigenstande: Lad være med at medbringe større kontantbeløb. Lås f.eks. din mobil, Ipad mv. ind i dit skab, når du ikke bruger det. Alle elever skal have en nøgle til værelset, da forsikringen ikke dækker hvis døren er åben. Husk, at det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække elevens ting under opholdet. Skolen har IKKE en forsikring, som dækker simpelt tyveri fra f.eks. værelse, klasseværelse, garderober mv.

 

Hærværk accepteres ikke!

Uheld og forseelser skal erstattes enten kontant eller via familiens forsikring.
Husdyr af enhver art må ikke medbringes.

 

Sengetider

Eleven skal være på sit værelse og gøre sig klar til at gå i seng kl. 22.00.
Kl. 22.30 skal der tages fuldt hensyn til de, der vil sove og alt brug af elektronisk udstyr skal ske, under hensyntagen til andre på værelset. Læreren kan inddrage elektronisk udstyr, hvis det ikke respekteres, og hvis eleven ikke kan komme op om morgenen. Udstyret opbevares på kontoret, på elevens eget ansvar og forsikring.
Natterend accepteres ikke. Når eleven er ude af sengen, på gangen eller på et andet værelse mellem kl. 22.30 og 06.45 er det natterend. Det er aftenlærerens, der vurdering af situationen, som afgør om der er tale om natterend.

 

Køkkenteam

Alle elever deltager i køkkenopgaver under opholdet. Deltagelse i køkkenteamet er en vigtig del af undervisningsdelen i opholdet. Eleverne på køkkenteamet går KUN ud af skemaet i deres køkkentid.

Rengøringsmidler og toiletpapir etc. udleveres ved værelsesrengøringen Rengøringsmaterialer findes i et skab til hvert værelse / gang. Det er værelses ansvar at sikre at materialet behandles ordenligt. F.eks. skal en ødelagt støvsuger erstattes af værelsesdepositum, individuelt eller kollektivt på værelset.

 

TV og musikanlæg på værelserne

Det er ikke tilladt at have TV på værelset. Mini musikanlæg må medbringes på værelserne, men vis hensyn og undlad at spille så højt, at du generer andre. Tilsynslæreren kan inddrage elektronisk udstyr i en periode, hvis der ikke vises tilstrækkeligt hensyn til andre elever og naboer.

 

Værelses- og nøgledepositum 1.000,- kr.

Eleven er ansvarlig for det værelsesinventar, som skolen stiller til rådighed under opholdet og der trækkes i værelsesdepositum for alle skader uanfægtet om eleven selv er skades volder. Skader på værelsets fælles inventar, badeværelse, vinduer, paneler og værelsesdør, samt lås mv. dækkes kollektivt ved ligeligt træk i værelsesdepositum for alle beboere. Værelsesdepositum skal genindsættes, hvis dette er opbrugt. Ubrugt værelsesdepositum udbetales efter endt skoleophold.

 

Konsekvenser ved overtrædelse af ovenstående regler

Vi forsøger ikke at anvende straffe, fordi vi arbejder med unge “under udvikling”. Konsekvenser med mening giver mere læring og erfaring, og skaber bedre stemning. Det betyder ikke, at de unge ikke opfatter konsekvensen som en straf. Uanset, hvordan vi ser på det, så må vi have sanktionsmuligheder, der viser, at det er den voksne, der sætter rammerne. På den måde kan vi skabe en tryg og demokratisk ramme for alle!

 

Dialog og henstilling

Vi anvender fortrinsvis dialog og samtale til at løse problemer, men det kan også være værdifuldt at give en direkte henstilling om at følge de fælles regler. Nytter en personlig samtale eller henstilling ikke, kontaktes hjemmet. Målet for enhver dialog er at fastholde eleven i en positiv og konstruktiv udvikling.

 

Afklaring

Ved grovere forseelser kan eleven sendes hjem på “afklaring”. Ved afklaring mener vi, at eleven sammen med sine forældre tager opholdet op til overvejelse og skriftligt motiverer overfor skolens ledelse, hvordan vedkommende ser sin fremtid på skolen. Elevens ting bliver stående på skolen. Elevens forældre kan miste statstilskuddet i hjemsendelsesperioden.

 

Hjemsendelse / udmeldelse

Er en elev ikke interesseret i at gå på skolen og viser dette ved en uacceptabel adfærd og overskridelse af skolens klare regler, kan forstanderen eller dennes stedfortræder beslutte at hjemsende en elev. Ved hjemsendelse og udmeldelse af en elev opkræves 4 ugers 100 % skolepenge. En bortvist elev (forældre/værge) skal så vidt det er muligt høres inden endelig udmelding.
Forstanderen kan give tilladelse til, at en elev, der er bortvist, kan afslutte sin eksamen på skolen.

 

 

Konsekvens og sanktioner

Finder forstander, kontaktlærer og den husansvarlige, at der skal være en sanktion, aftales denne med
eleven og forældrene orienteres. En sanktion kan være en opgave, der bidrager til trivslen på skolen.

 

Praktiske informationer

Post til elever og skolen sendes til: Ranum Efterskole, Seminarievej 23, 9681 Ranum.
Mrk. Elevnavn. Posten afhentes på kontoret og der annonceres en postliste på Infotavlen.

Kontakt til skolen / elever: Skolens telefonnummer er 96 664 400

– i kontorets åbningstid besvares telefonen bedst mellem 09.00 – 10.00 og 10.20 – 11.30, samt fra 12.00-16.00. Der kan stilles videre til forstander og viceforstander, men ikke til elevværelser. Uden for åbningstiden stilles telefonopkald videre til tilsynlæreren. Forældre og venner er velkomne til at lægge en besked til en elev evt. som e-mail eller via kontoret. Beskeden deles ud sammen med posten i forbindelse med frokost eller sættes op på en beskedtavle ved festsalen.

 

Kun ved AKUTTE situationer kan en elev hentes til telefonen.
Elevtelefon: Eleverne kan anvende en mønttelefon ved Kærhuset. Nummeret er 90 903 374

 

Computere

Eleven skal have en bærbar computer med et trådløst netkort. Det er ikke tilladt at medbringe stationære PC, Tower PC, etc. på skolen. Forældrene skal underskrive en IT erklæring omkring brug af IT på skolen.

 

Internetadgang

Der er tilbud om adgang til Internettet mellem kl. 07.00 – 23.00.

 

Mobiltelefoner

Skolen er mobilfri de første 2 uger for at styrke kammeratskabet. Mobiltelefonen afleveres i en lukket kuvert med navn udenpå til kontoret ved opstart. De bliver låst inde i en bankboks. Telefonerne udleveres på 1. hjemrejsedag.
Til daglig skal mobiltelefonen være på lydløs og må kun anvendes i undervisning efter lærerens- køkkenets anvisning. De mobilfrizoner skal respekteres, og misbruges mobilen, så inddrages den til eleven rejser hjem på weekend. Forstander kan bede en elev aflevere mobilen på kontoret i en længere eller kortere periode.

 

Rengøring af værelser og fællesarealer

Alle elever deltager på skift i rengøring af fællesområderne i løbet af skoleåret.
Eleverne skal selv holde orden på værelset. Værelset skal generelt fremstå ryddeligt.

 

Cykler

Elever på profilfagene SEJLADS, RIDNING, WATER PERFORMANCE, DYKNING SKAL medbringe en lovlig cykel. Øvrige elever KAN medbringe en cykel. Vi opfordrer til at alle elever medbringer enten cykel, mountainbike, skateboard/ longboard eller rulleskøjter. Cykler skal tjekkes ind ved ankomst, hvor de mærkes med elevens navn. Cykler, der ikke er funktionsdygtige eller lovlige skal repareres snarest muligt. Skolen har intet ansvar for elevernes cykler.

 

Knallert / scooter er ikke tilladt.

Skateboards, longboards og rulleskøjter mv.

Må gerne medbringes. De må kun benyttes udendørs.
Beskyttelsesudstyr mv.: Alle elever skal medbringe en lovlig cykelhjelm (husk navn i hjelmen). Cykelhjelmen skal bruges i forbindelse med cykelture arrangeret af skolen. Ved skate-, og skiaktiviteter skal elever anvende hjelm og sikkerhedsvest- og udstyr efter lærerens anvisninger.

 

Egenbetaling

Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med skoletrøjer, billeder, weekendaktiviteter, klubarrangementer og ekskursioner. Det er op til profilfagsholdet internt at afklare niveauet for evt. egenbetaling for ekspeditioner i samråd med læreren og forstanderen. Forældre, der ikke er i stand til at medvirke til egenbetaling, skal kontakte forstanderen, så problemet kan løses snarest.
Betaling for prøver og kursusbeviser: eleven skal betale for evt. prøver og beviser. Egenbetaling for rejser bedes indsat på konto 9202 0000138622 (husk at angive navn og rejsemål)

 

Elever og lommepenge

Vi anbefaler, at man benytter et Mastercard Debit og et rejsekort.
Hvis en elev ikke kan administrere et kort, så kan der oprettes en særlig elevbank reg. nr. 9202 konto nr. 0000128562. (Husk elevnavn og nummer -og evt. formål med pengene). Elevbanken er åben efter kontorets anvisninger og på hjemrejsedage.

 

Forsikringer

Vi anbefaler, at I spørger familiens forsikringsselskab, om de dækker elevens indbo, særligt den bærbare computer, mens eleven er på efterskole. Samt, hvordan de er stillet ved farlig sport. Hvis det er muligt at tegne en forsikring for farlig sport anbefaler vi dette. Skolen har tegnet en kollektiv farlig sport forsikring for de sportsgrene og aktiviteter, som udbydes. Forsikringsdækningen er maksimalt 500.000,- kr.

 

Rejseforsikringer

Skolen har tegnet de nødvendige rejseforsikringer, som supplerer sygesikringskortet, og familiens egne rejseforsikringer. (Elevens baggage er ikke dækket af skolens forsikringer).

Skolen hæfter ikke for tab ved en aflyst rejse grundet f.eks. sygdom. Der kan tegnes en afbestillingsforsikring for transport og ophold ved rejsearrangøren eller Skolen kan udbyde en kollektiv “afbestillingsforsikring”, som dækker egenbetalingen.

 

Sikkerhed ved maritime aktiviteter

Skolen har udarbejdet sikkerhedsinstrukser for sejlads, surf, kajak og kano aktiviteter. Instrukserne findes på skolens hjemmeside og følger Søfartsstyrelsens vejledning.

 

Sikkerhed ved rejseaktiviteter

Skolen udarbejder sikkerhedsinstrukser for profilfagsrejser og disse formidles til forældre og elever inden rejsen. Alle sikkerhedsinstrukser findes på skolens hjemmeside under Efterskolen.

 

Fritagelse fra skoletid i skemaet og f.eks. bliveweekender

Kan kun ske undtagelsesvist og kun i forbindelse med særlige begivenheder. Det kan være hospitals- eller specialtandlægebesøg, bryllup, konfirmation, runde familiefødselsdage etc. Fritagelse til ferie eller anden ikke særlig begivenhed vil betyde at statstilskuddet til elevens ophold bortfalder for hele skoleugen, og hjemmet vil blive opkrævet den fulde elevbetaling. Frisør, læge- og tandlægebesøg bedes klaret i hjemrejseweekender og ferier. Fritagelse kan kun ske ved at benytte særligt skema, som downloades på skolens hjemmeside. Skemaet mailes til skolen og til kontaktlæreren senest en uge forinden.

 

Hjemrejse kan først finde sted efter ugeskemaets afslutning.

Om fredagen slutter undervisningen kl. 14.30. Elever, der har været hjemme i en weekend kan komme tilbage til skolen mellem kl. 18.00-21.30.
Forældre til elever, der kommer tidligere eller senere, skal meddele dette til vagtlæreren på tlf. 9666 4400.
Det forventes, at eleven har spist aftensmad ved ankomst søndag aften.
Eleven skal meddele aftenlæreren at vedkommende er tilbage på skolen ved ankomst.

 

Besøg på skolen skal meddeles skolen i god tid.

Besøg kan ske udenfor skemalagt tid og bedst mellem kl. 15.30 – 21.30. Det er muligt at sove på skolen ved et weekendbesøg og at spise med til måltiderne.
Gæster betaler 75,- kr. i døgnet for kost og logi. Gæster indgår på lige fod med eleverne i det praktiske arbejde, og skal selv medbringe lagen og sovepose. Drenge og piger sover adskilt. Tilsynslæreren har ret til at sende en besøgende hjem, hvis vedkommende ikke følger skolens regler eller kommer uden aftale.

 

Morgenmotion

Alle elever skal deltage i morgenmotion og kun husfeer / huslærere kan give fritagelse.

 

Sygdom

Er en elev ikke rask nok til at gå til undervisning, skal eleven om morgenen melde sig syg ved Husféen til sygetjek mellem 7.30-8.00. Den syge skal blive i sengen i sygestuen indtil husféen eller læreren beslutter at vedkommende enten er rask eller skal hjem til rekreation. Den ansatte, der tilser den syge, beslutter om vedkommende skal til lægen. Husféen og Køkkenholdet sørger for, at den syge får bragt mad og tilses i løbet af dagen. Er eleven syg mere en 2 dage, kontaktes hjemmet af Husfeen, og det vurderes om eleven skal hjem.
Lægebesøg bør ske ved egen læge. Kun undtagelsesvist kan den lokale læge benyttes.

 

Sygetransport og transport til behandling: Vi anbefaler, at eleven har et rejsekort.

 

Weekend hjemrejse

Eleverne skal senest tirsdag aften have aftalt med forældrene, om vedkommende bliver på skolen eller rejser hjem den kommende weekend. Dette noteres elektronisk på skolens weekendliste.
Forældre til elever, som skal besøge en anden elev privat, bør tage kontakt til det andet forældrepar og sikre sig, at der er en gældende aftale. Dette er forældrenes respektive ansvar.

 

Weekend på skolen

Alle weekendelever hjælper med køkkenarbejde, rengøring og oprydning. Skolen har et budget til aktiviteter, og der kan i visse tilfælde være egenbetaling f.eks., ved biografture. En tilsynslærer kan beslutte i samråd med eleverne at lukke skolen af og tage på en tur.

 

Vaskekældrene

Eleverne kan vaske og tørre tøj i skolens vaskekældre. Det koster 10 kr. at vaske og tørre tøj, vaskepenge sættes ind på elevens nøglebrik når kontoret har åben. Vask og tørring sker på egen risiko.

 

Værelsesnøgler

Alle elever skal have en værelsesnøglebrik / nøgle-armbånd– en erstatningsnøglebrik koster 100,- kr. Nøgler og nøglebrik udleveres ved skolestart. Nøgleproblemer klares af pedellen ved Seminariehuset.

 

Værelsesindretning

Eleverne må indrette deres værelser og lejligheder under hensyntagen til inventar og værelseskammerater. Flytning af senge må kun ske efter aftale med huslæreren eller pedel. Senge skal altid stå ved en sengelampe. Det er tilladt at medtage egne møbler ifølge aftale med huslæreren.
Plakater må kun sættes op med “elefantsnot”. Værelserne skal føres tilbage til oprindelig stand inden fraflytning/afrejse, og skader på inventar skal betales via depositum.

 

Værelsesflytning

Der flyttes som udgangspunkt ikke værelse. Elever kan kun flytte værelse, når alle pædagogiske muligheder for konfliktløsning er afprøvet. Forældre kan ikke forlange en værelsesflytning og forældre rådes til ikke at involvere hverken andre elever eller forældre i værelsesproblematikker.
Det er alene skolens ansatte, der sammensætter nye værelser og lejligheder. Elever, der oplever uoverstigelige problemer på værelset skal tage kontakt til kontaktlæreren.

 

Årsplanen

Eleverne får udleveret en årsplan ved skolestart. Her fremgår, hvilke weekender, der er bliveweekender og hvilke, der er hjemrejseweekender, samt hvornår der er arrangementer, rejser, terminsprøver og forældresamtaler. Ændringer i årsplanen meddeles i Nyhedsbrevet på skolens hjemmeside.

 


Forældreråd

Ranum Efterskole har et forældreråd med repræsentanter for indskrevne elevers forældre. Det er frivilligt at deltage og opgaverne er begrænset til det overkommelige.

 

Undervisningsmiljø undersøgelser
Her kan du se den nyeste Undervisningsmiljø undersøgelse, som vi lavede sammen med eleverne på en temalørdag i februar.

Har du nogle spørgsmål i forhold til vores regler er du velkommen til at kontakte os