TEBO

Tematisk Erhvervs Brobygning og OSO

Ranum Efterskole College har udviklet et nyt projekt til brobygning i samarbejde med UU-Center Vesthimmerland og en række ungdomsuddannelser. Eleverne skal vælge mellem forskellige verdener eller brancher i deres brobygning, hvor de forskellige ungdomsuddannelser samarbejder om at give eleven en realistisk oplevelse af vejen til en bestemt branche.

Erfaringer fra brobygningsforløbet indgår i elevernes Obligatoriske Selvstændige Opgave (OSO), som skrives efter forløbet.

Læs mere om de forskellige verdener nedenfor og se hele forløbet ved at trykke på dette link. TEBO forløbet vælges inden d. 6. juni på Skoleplan. Du vælger ved at logge på skoleplan under Undersøgelser->Spørgeskema->Tematisk Erhvervs Brobygning og OSO.

IBO præsentation
den blå verden

Maritime fag og sikkerhed. Skibsfører, lods, dykker, reder, marine biolog, maskinmester, søværnet, fiskeri etc.

I samarbejde med: HF Søfart, Martec, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Praktikbesøg på maritim virksomhed.

Læs mere

Den blå verden

På MARTEC uddanner vi til den maritime verden, og I vil komme til at opleve en række af de ting, som man møder i denne ”blå verden”.

I vil opleve faget praktisksømandskab, hvor I skal lære at binde forskellige knob, hvilket er en stolt tradition i det maritime, som også bliver brugt på vores Skoleskib ”DANMARK”.

Sikkerhed er også et emne, som gennemsyrer alt, hvad vi laver i denne verden. Derfor skal I blandt andet også en tur i en overlevelsesdragt og en tur i baljen, eller suppen, som vi også kalder havet. J

Herudover tester vi også jeres evne til at kommunikere, for det er også en vigtig disciplin I alle Maritime erhverv. Alt dette foregår på vores Skolehjem, hvor I overnatter og bliver en del af eftermiddags og aftenaktiviteterne, ligesom vores Maritime Studenter (tidligere HF Søfart) elever er det.

den lilla verden

Business, medier og administration. Butik, serviceassistent, sælger, iværksætter, leder, advokat, revisor, shipping etc.

I samarbejde med: HHX (Marketing og Management), HHX (Innovation og Iværksætteri), HHX (sprog), EUD/EUX. Praktikbesøg i service- og administrationsvirksomhed.

Læs mere

Den lilla verden

Den lilla verden er handlens og økonomiens verden. Du vil blive præsenteret for emner, aktiviteter og undervisning, der tager sigte på jobs inden for salg og service, økonomi, revision og finansiering, men også iværksætteri og ledelse.

Forløbet vil føre dig rundt i alle aspekter af det merkantile område fra butiksassistent til børsmægler, og du vil både skulle forholde dig til det praktisk-faglige inden for eksempelvis detailhandlen, til det mere teoretiske inden for økonomistyring og virksomhedsledelse.

den musisk-kreative verden

Kunst, musik og drama. Musiker, skuespiller, grafisk design, animation, kunstner, forfatter, make-up artist, frisør og dekoratør.

I samarbejde med: Viborg. Praktikbesøg på teater og kreative virksomheder, herunder Animationsskole/MGK-forløb.

Læs mere

Den musisk-kreative verden

Kreativitet betyder evnen til at få nye idéer og kunne udtrykke dem. I den musisk-kreative verden arbejdes der med kreativitet fra rigtig mange forskellige vinkler.

Forløbet tilbyder blandt andet et intensivt spring ind i animationsfilmens verden, hvor der arbejdes kreativt med hele processen fra idéudvikling, dramaturgi og historiefortælling til færdig animationsfilm med lyd og musik. Der introduceres og arbejdes bredt med emner som tegning, stopmotion, visuel kreativitet, storytelling og filmsprog.

Både musikken og medieproduktionen kommer på banen, og forløbet med engelsk-musik giver også smagsprøver på sangtekster indenfor bestemte genrer, som læses, analyseres og omfortolkes til et kunstnerisk, grafisk udtryk. Selvfølgelig synges sangene, så både tekst og melodi kommer ind under huden.

den hvide verden

Sundhed, mennesker og velfærd. Social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, læge, lærer, pædagog, psykolog, fysioterapeut etc.

I samarbejde med: STX, HF, HTX, SOSU Nord, praktikbesøg i sundhedssektoren eller den pædagogiske sektor.

Læs mere

Den hvide verden

Den hvide verden handler om sundhed, mennesker og velfærd. Ved hjælp af praktiske øvelser vil vi undersøge hvordan kroppen fungerer og udvikler sig, hvorfor vi bliver syge og hvad der kan gøres når der optræder fejl i den menneskelige organisme.

Er kroppen bare en maskine der kan repareres når den er i stykker eller kræver den også terapi og pleje? Kan vi programmere mennesker som robotter eller kræver det mere avancerede tekniker at udvikle hjernen og sindet? Uanset om du interesserer dig for at helbrede kroppen som læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller fysioterapeut. Ønsker da at arbejde som farmaceut i medicinfremstillingen eller hellere vil fokusere på menneskets udvikling og psyke som lærer, pædagog, pædagogisk assistent eller psykolog, så vil dette forløb give dig indblik i, hvordan man arbejder i de forskellige brancher indenfor sundhedsvidenskab og i velfærds- og uddannelsessektoren.

platinum high tech verden

Science, teknologi og Creator. Ingeniør, programmør, arkitekt, pilot, miljø, tømrer, VVS’er, murer, elektriker, mekaniker.

I samarbejde med: EUX (automatik og proces), EUX/EUD (mekaniker), STX/HF (robotter og matematik), HTX (computerscience og gaming), HTX (industrielt design). Praktikbesøg på produktions- og ingeniørvirksomhed.

Læs mere

Platinium – high tech verden

Platinium er teknologiens verden. Forløbet undersøger, dels hvordan teknologier anvendes i en lang række forskellige arbejdsprocessor fra håndværk og landbrug til ingeniørkunst og forskning, og dels hvordan teknologier konstrueres af eksempelvis smeden eller softwareudvikleren.

Forløbet har en praktisk-faglig og en teoretisk side, og du vil undervejs blive undervist af både faguddannede håndværkere og gymnasielærere. Forløbet tager sigte på jobs inden for en meget bred vifte af brancher, men med et gennemgående fokus på den rolle teknologien spiller.

Hvis du er helt i tvivl om dit uddannelsesvalg efter efterskoleopholdet og hvis du ikke kan se dig i nogen af de forskellige verdener, så har du mulighed for et forløb med uddannelsesafklaring og praktik.

Du besøger skoleformerne FGU, EUD og HF. Her får du en præsentation af skolernes fokus. Dernæst er der 3 dages praktik i en virksomhed i Vesthimmerland. Du forbereder dig på besøg og praktik inden og laver den selvstændige obligatoriske opgave, OSO, efterfølgende.

Læs mere

Du får mulighed for at besøge skoleformerne FGU, EUD og HF.

  • FGU er en forberedende grunduddannelse, der henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.
  • EUD er en erhvervsuddannelse for unge, der giver dig mulighed for at få et job som faglært eller videreuddanne dig på fx erhvervsakademi eller professionshøjskole. Der findes mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser inden for mange brancher.
  • HF er en gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til videregående uddannelser på kort, mellemlang og lang sigt. HF varer to år og består af et grundforløb og et studieretningsforløb.
den grønne verden

Natur og fødevarer. Dyrepasser, landmand, dambrug, dyrlæge, mejerist, slagter, gastronom, biolog, fødevaretekniker

I samarbejde med: STX/HF/HTX (Økologi/genetik/bioscience), Landbrugsskole, EUD/EUX (Gastronom/Ernæringsassistent). Praktikbesøg på landbrug- og fødevarevirksomhed.

Læs mere

Den grønne verden

Den grønne verden handler om miljø, landbrug og fødevarer, og hvordan de forskellige interesser kan forenes med hinanden.

Naturen er hårdt trængt og klimaet er i krise, samtidig med at der skal produceres mere og bedre mad til en voksende verdensbefolkning. Samfundet har fokus på dyrevelfærd, økologi og store smagsoplevelser, samtidig med at forbrugerne efterspørger billige fødevarer. Hvordan kan det hænge sammen?

Vil du være med til at løse nogle af disse problemstillinger i fremtiden? Så kan du i dette forløb finde ud af hvordan en landmand, biolog eller dyrlæge arbejder med eller forsker i levende organismer – enten i den frie natur eller i forbindelse med produktion og husdyrhold.

Du kan lære hvordan man som eksempelvis gastronom, ernæringsassistent, slagter, kok, mejerist eller fødevaretekniker producerer og forarbejder madvarer og hvordan bæredygtighedsfokus bliver mere og mere integreret i forskellige brancher.

den internationale verden

Politik, medier og handel. Jurist, korrespondent, journalist, politiker, diplomat etc.

I samarbejde med: HHX (international), STX (politiker- og journalist”spil”). Praktikbesøg på IB Viborg (2 dage).

Læs mere

Den internationale verden

Den internationale verden omhandler problemstillinger på den globale skala. Hvad binder os sammen som mennesker på tværs af landegrænser, og hvilke udfordringer for samarbejde om de store spørgsmål stiller nationale særinteresser og kulturforskelle os i? Forløbet behandler emner inden for kulturforståelse og sprog, politik og international økonomi, og det tager sigte på jobs som korrespondent, jurist og journalist, men også på jobs inden for diplomati og lignende i internationale organisationer som FN og WTO.

Obligatory Careers Project. Only non-danish and English speaking students.

In this project the students explore potential careers which they might be interested in pursuing in the future. With guidance from mentors. School visit at a Danish International IB school.

da_DKDanish