Fag i 10. klasse

10+ er målrettet både erhvervs- og gymnasiale ungdomsuddannelser f.eks: STX,HHX, HTX og EUX.
Undervisningen er niveaudelt i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, og der er over 25 valgfag.
10+ SKILLS er valgfagspakker, som giver elever mulighed for både faglig fordybelse og personlig udvikling.
10+ elever kan også vælge at have internationalt IG English samt flere internationale valgfag (IGCSE).

NYHED: 10+ Projekt er et nyt prøvefrit forløb, hvor vi arbejder mere tværfagligt og projektorienteret med fokus på almen personlig dannelse fremfor folkeskolens prøver.

10. klasse deltager i et IBO forløb med fokus på Innovation, Bæredygtighed og Obligatorisk Selvvalgt Opgave.
10IG er primært gymnasieforberedende og målrettet f.eks.: STX, HHX, HTX, EUX, Pre-IB, IB og internationale skoler. 10IG undervises på engelsk efter Cambridge IGCSE pensum. Danskundervisningen er niveaudelt efter elevens forudsætninger. IG elever kan tilvælge danske FP10 prøver og / eller Cambridge IGSCE prøver.

10. IG FLEX kombinerer de danske og internationale IG fag, så det er muligt at blive udfordret uden at vælge alle IG fag.

Expat program: Vi tilbyder dansk som 2. sprog og et særligt program for danske expat elever, som afsluttes med FP10 prøverne.

Gå tilbage til oversigten over undervisningsfag.

Obligatorisk 10+

Dansk

Fagformål for faget dansk

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.

Færdigheds- og vidensmål
For en udtømmende beskrivelse af fagets færdigheds- og vidensmål henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Årets gang
Tilrettelæggelse
Læring og begrebsindhold tager sit udgangspunkt i differentieret undervisning, således at der tages hensyn
til elevernes kompetencer, og derved fremmes den enkelte elevs evner og muligheder mest muligt. Danskundervisningen er niveaudelt på 3 niveauer, således at der er passende udfordringer til alle elever.
Hovedvægten i undervisningen lægges på samspillet mellem analytisk tilgang, vurdering og valg af
handlemuligheder – individuelt og i fællesskab. I de daglige læringsprocesser tager vi udgangspunkt i
dannelse og demokrati, ved at eleverne forholder sig kritisk og konstruktivt til det faglige stof og ikke mindst hinanden. Der arbejdes med bredere og mere komplekse sammenhænge i forbindelse med lyd, tekster, og andre udtryksformer.

Fagligt stof
Vi vil i løbet af skoleåret præsentere eleven for et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. I 9. klasse arbejdes der med 3 hovedværker; 2 danske romaner og en dansk spillefilm. I 10. klasse arbejdes der med 2 hovedværker; 1 dansk roman og en dansk spillefilm. Derudover vil vi arbejde med andre multimodale udtryksformer f.eks. kortfilm, dokumentarfilm, podcast mv.
Der arbejdes på at lave en dannelsestur til Århus i december 2021 med fokus på kulturhistorie, hvor vi vil besøge Den Gamle By, AROS og Museet Køn. Der arbejdes endvidere på et foredrag med en dansk performer.

Tværfaglige emner
I starten af året vil vi undervise i samme tekster og film i alle 9. og 10. klasser, så der er mulighed for at finde det helt rigtige niveau til den enkelte elev. Vi vil starte med at arbejde med temaet ”At træffe et valg”. Formålet med dette tema er at sætte fokus på elevernes kritiske og etiske blik ift. at reflektere over de handlinger, som ligger bag at træffe et valg og herigennem være med til at udvikle elevernes demokratiske dannelse.
Efter niveauopdeling vil den enkelte dansklærer, i fællesskab med eleverne, tilrettelægge undervisningen, så det afspejler klassens niveau og sammensætning. I tilrettelæggelsen af undervisningen vil der være fokus på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Vi sigter efter, at eleverne oplever og forstår sig selv som en del af et multikulturelt samfund blandt andet ved at udfordre dem til at se sig selv i forhold til den globale verden.
Efter jul skal eleverne på kulturfagsrejse. I den forbindelse arbejder vi som optakt til rejsen med reportagen som genre. Alle elever formidler deres rejse i en rejsereportage med fokus på FN’s verdensmål og ikke mindst livsoplysning.
Vi vil igennem året arbejde med mange forskellige emner og genrer, det kunne fx være Romantikken, kortfilm, reality, litteraturhistorie, reportage, et forfatterskab, danskhed, at træffe et valg osv.
Eleverne får igennem arbejdet med mange forskellige emner og genrer en indsigt i, hvordan man kan forstå verden gennem tekster og udvide den forståelse gennem forskellige perspektiveringer.
I undervisningen vil vi arbejde med flere forskellige tilgange til emner og genrer f.eks. gruppearbejde, fremlæggelser, debat, udarbejdelse af egne produktioner mm.
I samspillet mellem undervisningstilgange og emner/genrer sigter vi i danskfaget at opmuntre eleverne til demokratisk dannelse, og at eleverne opnår forståelse og indsigt i folkelig oplysning og livsoplysning.
I slutningen af april vil vi have et fagligt tilbageblik på året samt rette fokus mod de kommende prøver.
Årets afslutning
I slutningen af perioden skal eleverne i gang med at skrive synopser og her er den egentlige undervisning i dansk derfor afløst af vejledning.

Prøveform
Der aflægges skriftlig og mundtlig prøve i dansk i 9. klasse.
Forberedelsen foregår i den sidste del af undervisningstiden. Eleven trækker et fordybelsesområde, som er lavet på baggrund af de opgivne tekster, der er blevet arbejdet med i løbet af skoleåret. Derefter vælger eleven, i samråd med læreren, sit prøveoplæg. Til forberedelsen er der 10 vejledningstimer pr. klasse, som bliver skemalagt.
Der aflægges skriftlig og mundtlig prøve i dansk i 10. klasse.
Eleven trækker et fordybelsesområde, som er lavet på baggrund af de opgivne tekster. Derefter vælger eleven, i samråd med læreren, sit prøveoplæg. Til forberedelsen er der 10 vejledningstimer pr. klasse, som bliver skemalagt.

Engelsk

Engelsk
Formålet for faget engelsk
Med hensyn til de fagfaglige mål henviser vi til undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for faget. Derudover arbejder vi på at skabe folkelig oplysning i et globaliseret samfund, der skal hjælpe eleven med at se på sig selv og egen kultur, og være med til at danne eleverne til et demokratisk samfund med medansvar og stillingtagen. Det vil vi blandt andet igennem livsoplysning, hvor eleverne vil blive præsenteret for forskellige gruppesammensætninger og måder at samarbejde på, der kan skabe rum til at fejle og lære af hinanden.

Tilrettelæggelsen
For både 9. og 10. kl. bliver eleverne niveaudelt på høj-, mellem- og lavniveau. Undervisningens arbejdsformer vil veksle mellem kommunikative øvelser, gruppearbejde og individuelle opgaver. Der bliver vægtet ligeligt mellem mundtlige og skriftlige øvelser/opgaver.
I forbindelse med planlægningen af undervisningen har vi valgt 4 overordnet temaer, som alle klasser vil arbejde med i løbet af året. Derudover vil klasserne arbejde med mindst 2 af FN’s verdensmål, som kan vælges i samarbejde med eleverne. Det er op til den enkelte om de ønsker at inddrage flere verdensmål.

Temaer
1. Youth and identity
2. Life on the edge
3. Global issues
4. Discrimination

Prøveform
Vi følger undervisningsministeriets afgangsprøve for folkeskolen i hhv. 9. og 10 klasse.
Afleveringer/terminsprøve
I forbindelse med arbejdet med læsning og sprog og sprogbrug bruges Clioonline.dk som primære kilde og Grammatip.com som tillæg. Der kan også bruges alternativer.
Der skal afleveres mindst 5 afleveringer i løbet af skoleåret hvoraf terminsprøven tæller som 1 og 1 kan afleveres mundtligt.

Forslag: 2 før den første november, 1 efter jul, terminsprøve, 1 inden skriftlige prøver, og den mundtlige aflevering kan placeres hvor det passer.

Rammen:Både 9. og 10. kl. har 4 lektioner á 45 min. om ugen.

Matematik

Formål
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.
Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Tilrettelæggelse
Undervisningen i matematik er delt i tre niveauer. Et for dem, der har oplevet vanskeligheder med matematik, et for dem der har det ok med matematik og et for dem, der har let ved matematik. Der kan være forskellige fokusområder inden for de forskellige niveauer, men alle holdene vil arbejde sideløbende med fagområderne.

Vi arbejder med de matematiske kompetencer inden for hvert fagområde. Arbejdet med kompetencerne kommer tydeligt til udtryk i arbejdet med mundtlig matematik og vi vil således afslutte hvert fagligt forløb med et mundtligt oplæg.

I løbet af skoleåret arbejdes specifikt med to af FN´s 17 verdensmål:

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

Her arbejdes tværfagligt med idræt. Forløbet gennemføres i efteråret.
Statistik på spring, anden gradsfunktioner på fart, konstruktion af løbebane, bygget op omkring OL (lande – kombinatorik), Cooper-test, filme et spring, Styrke i forhold til drenge/piger (forhold), sundhedsprofil (blodtryk), reaktionstid, alkoholkompendium
Jess, Heidi – tovholder

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
Dette forløb knyttes til en af vores tre rejser. Eventuelt bæredygtighedsuge.
Budget, CO2 regnskab, Energi-konvertering (vind, sol), måle på eget energiforbrug (hvad koster det at lade en computer op), omregning af enheder, grønt regnskab for virksomheder, madspild, affaldssortering, tøjforbrug.

Prøveform
A-prøven og B-prøven

Rammen
• 6 lektioner pr. uge
• 1 fælles aflevering i uge 37. Herefter afgør hver enkelt faglærer individuelt antal og omfang af afleveringer
• En mundtlig prøve som afslutning på hver matematikdisciplin.
• 1 skriftlig terminsprøve i uge 8

Matematikkasse i hver klasse: linealer, lommeregner, formelsamling
Mobiltelefon afleveres fra timens start.

Prøvefri

10+  prøvefri er undervisning, som du kender det, bare uden prøve til sidst. Undervisningen vil følge de krav, der er til 10. klasse, hvad angår pensum, undervisning og forberedelse til ungdomsuddannelserne efter Ranum. 
 
Fokus vil være på ro til fordybelse, uden at man har presset fra afgangsprøverne til sidst. Undervisningen vil i høj grad være en blanding som man kender det, med en vekselvirkning af oplæg, gruppearbejde og individuel arbejde. 
 
Man skal være opmærksom på, at hvis man ikke er erklæret studieegnet fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse, kan det være en fordel at vælge en traditionel 10. klasse med mulighed for at tage en afgangsprøve og dermed blive klar til efterfølgende ungdomsuddannelse. 

Projekt

Måske leder du efter en alternativ 10. klasse, hvor fokus er flyttet fra pensum og afsluttende prøver til andre arbejdsmetoder, nye vinkler på verden og en større selvstændighed i skolearbejdet.Elever, som har afsluttet 9. klasse og er erklæret uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, kan i 10. klasse vælge et prøvefrit forløb i dansk, engelsk og matematik.10+ Projekt forløbet sigter mere mod almen faglig og personlig dannelse end mod de afsluttende FP10 eksamener. Undervisningen vil være projektbaseret, og eleverne vil opnå færdigheder fra projektledelse, som de kan bruge i deres fremtidige liv og uddannelse. Dette forløb kræver både højt engagement og selvstændighed. 10+ Projekt forløbet er ikke niveaudelt, da undervisningen omfatter dansk, matematik og engelsk i tværfaglige forløb.Er du klar til:· at lære på nye måder og flytte din faglighed til områder, som du slet ikke anede eksisterede?· at se din egen læring i et nyt perspektiv?· at tage ansvar for den læring, du gerne vil opnå og bidrage til andre i et forpligtende fællesskab?· at få et bredere perspektiv på dig selv og verden?· at dine lærere primært har en vejledende rolleVi forventer at du:· er vurderet uddannelsesparat eller er du klar til at tage en optagelsesprøve for at komme ind på en ungdomsuddannelse?· har mod på en hverdag, hvor du arbejder tværfagligt med selvstændige projekter?· er klar til aktivt at deltage i en klasse med en bred faglig spændvidde.· tør træde ud af din egen komfortzone og tage enhver udfordring med oprejst pande.· ser muligheder i at arbejde sammen med andre, der er meget forskellig fra dig selv.

10 IG Obligatorisk

IGCSE English as a 2nd Language/1st Language

Til eleven hvis modersmål er Engelsk. Eleven udvikler evnen til at kommunikere klart, korrekt og effektivt både mundtligt og skriftligt. Han/hun vil få et bredt ordforråd, samt lære korrekt brug af grammatik og skriftlig fremstilling. Eleven vil udvikle generelle analytiske og kommunikative kompetencer. I løbet af dette skoleår, vil vi arbejde på at få implementeret FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling ind i undervisningen. Særligt mål nr. 5 – Gender Equality og mål nr. 10 – Reduced Inequality vil være vores fokusområder.

Underviser: CAR

IGCSE Global Perspectives

Til eleven som ønsker et banebrydende nyt fag som er tværfaglig over alle traditionelle fag. Formålet er at udvikle elevens evne til at tænke kritisk, mens man er åben overfor forskellige synspunkter på diverse globale udfordringer/situationer. I løbet af året vælger eleverne forskellige emner at arbejde med. Vi vil i denne proces fokusere på at arbejde med emner der dækker FN’s Verdensmål – på denne måde er der mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af målene.

Undervisere: TV, LH, IP

IGCSE International Mathematics

Til eleven som ønsker en profil der komplimenterer IB profilen og som ønsker at tilegne sig solide matematiske evner. Eleven vil lære at udvikle strategiløsninger på åbne problemstillinger og skærpe sine matematiske metoder. Eleven vil også blive introduceret til brugen af ’graf regner’. I matematik vil vi fokusere på Verdensmål nr. 4 – Quality Education (Kvalitet i uddannelse).

Studying mathematics is a vital activity for all young people, whether they find they find the subject enjoyable or challenging. The most important skill maths teaches is the ability to think logically, a skill which is crucial to almost any professional activity. It also provides key life skills such as being able to express mathematical language and understand concepts such as negative numbers, fractions and percentages, all of which are crucial for day to day activities such as shopping and managing money.

For many mathematics is a subject that becomes more beautiful the more they understand it. Those who enjoy working with numbers and formulas find the subject really comes alive around the age of 16 when the vistas of higher level mathematics start to open up. It can then offer students a world of mystery and wonder.

Undervisere: AR, SB

10+ Valgfag

Arkitekt Teknologi & Design

Vores mål for faget er at lære om design, arkitektur, hvordan man tegner i hånden, hvordan man tegner i forskellige programmer (CAD og BIM), hvordan man laver planer og hvordan man løser tekniske knudepunkter (tag, væg, fundament). 

I vores undervisningstimer skal vi opnå vores mål ved at komme igennem: 

1. Designfase: Lær om design, håndtegn skitser og ideer, byg en konceptuel model, tegn en 3D Skits Up Model, Gengivelser, Video Walk Through 

2. Designudvikling: Lær om teknisk arkitektur (hvordan man konstruerer en væg, gulv, tag, …), lær hvordan man tegner i forskellige programmer (Revit, AutoCad), tegner plantegninger, snit, forhøjninger 

3. Teknisk design: Lær at planlægge/løse kryds (f.eks. hvordan væggen er forbundet med taget), skabe en fuld 3D-model og planer med relevante anmærkninger til byggefasen 

4. Evt. Besøg arkitektfirmaer, universiteter, produktionssteder, byggepladser og lær om de forskellige stadier og job involveret i byggebranchen. 

Art & Design

I faget Art & Design skal eleverne udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Det er meningen, at eleverne skal tilegne sig basale færdigheder, som de kan bruge i den kreative proces. Derudover skal de også arbejde med deres forestillingsevne og fantasi. Faget skulle gerne lede eleven frem til en kreativ udvikling og en mere farverig verden.

Asian Cooking

Asian Cooking handler først og fremmest om at lave nogle lækre asiatiske retter, men ikke kun det.
Vi fokuserer på FN’s verdensmål Sundhed og Trivsel.

Eleverne skal lære forskellige metoder til at lave mad samt at vurdere hvilken metode der passer til hvilken mad, så maden både bliver sund og velsmagende. Vi udfordrer således eleverne og inspirerer dem til at lave mad på forskellige måder ud fra asiatiske principper.

Når eleverne har mestret alle de grundlæggende principper for at lave asiatisk mad, bliver der også mulighed for, at de prøver at lave deres egne kreative ”asiatiske” retter.

Computer & IT

Du skal vælge Computer og IT fordi du gerne vil udvide din IT-horisont og samtidig blive en mere kritisk forbruger af IT. Med min alternative undervisningsstil vil jeg forsøge at få alle med uanset niveau. Jeg lægger meget vægt på den ordentlige snak imellem Lærer og elev. Du vil blive spurgt meget ind til hvad du mener og føler indenfor de emner vi vælger.

Vi har tidligere arbejdet med Sikkerhed, Hacking, Server, WordPress, Windows optimering, spiludvikling, byg din egen pc, linux og en masse andet.

Jeg lægger også vægt på nyhedsdækning af hvad der egentlig sker indenfor den digitale verden.

Coral Restoration

På nogle øgrupper konstateredes i 1998 at op imod 97 % af det omgivende koralrev var afbleget og ødelagt (pga. El Nino), hvilket påvirkede det marine liv i ekstrem grad og således også den af befolkningen som var afhængig af fiskeri. Efter intenst genopretningsarbejde med koraldyrkning i ”nurseries”, fragmentering og senere udsætninger gik man fra en koraldækning på 2-3% i 2012 til 16 % i 2014 og endnu større dækning i årene herefter – arbejdet hjælper. Vi skal førstehåndsstudere afblegede og skadede koralrev og fragmentere koraller og bistå til genoprettelse af koralrev.

Crafts & Design

Crafts and Design vil udforske forskellige håndværk. Der tages udgangspunkt i traditionelle håndværk du skal arbejde med uld, læder, træ og metal. Der skal flettes, sys, skæres, snittes og bankes.

Der skal fremstilles produkter der ikke kun er smukke for øjet, men også kan bruges til noget. Det kan være alt fra hjemmesko og knive til punge, armbånd og skåle. Du kommer til at arbejde med designprocesser og ideudvikling af dine produkter.

Der skal være tid til fordybelse, dygtiggørelse og ikke mindst hygge mens du arbejder og dygtiggører dig. Der vil også blive mulighed for at byde ind med projekter som du selv kunne ønske at blive bedre til.

Crossfitters

Dette valgfag er til dig, som elsker at udfordre dig selv fysisk med alverdens træningsmetoder og sportsgrene.

Vi vil hovedsageligt træne vægtløftning og calisthenics, som vi sammensætter til forskellige workouts fra gang til gang. Derudover vi vil komme til at arbejde med at hvordan man sætter personlige mål og hvad der skal til for at når dem.

Derudover kommer vi til at have træningsteori blive klogere på kost og kroppens anatomi. Når vejret er til det vil vi også komme til at bruge skolens andre faciliteter som bl.a. MTB, kano, OCR-løb, svømning og meget andet.

Fashion

Fashion er primært et færdighedsfag. Vi arbejder med alle elementer af den skabende proces helt fra brainstorm og mindmap til færdigt produkt.

Vi arbejder med genbrugsmaterialer som sengetøj, duge, gardiner, hvor fra vi syr nyt tøj. Det kunne være bukser, kjoler, toppe, muleposer og scrunchies. På den måde bruger vi allerede eksisterende stof, der er nemt at arbejde med. I løbet af året vil du få kendskab til basale sy tekniske færdigheder så som at arbejde med et mønster og sy på en symaskine. Har du allerede styr på dette, sørger vi for at udfordre dig med nye teknikker.

Vi vil arbejde både med fælles definerede opgaver, men også individuelle projekter. Derudover kan vi komme til at arbejde med tryk på tøj, broderi, “visible mending” og evt. også strik og hækling. Vi arbejder både med fælles og individuelle projekter.

Film & Medie

Hvis du er vild med film og også selv har en lille filminstruktør i maven, så kan dykke ned i filmens verden i faget Film og medie og blive dygtigere til både at lave film og til at “se” film.

Faget veksler hele tiden mellem teori og praksis, så du kan opleve, tage stilling til og vurdere forskellige former for filmproduktioner og sideløbende arbejde med små videoproduktioner og tilegne dig grundlæggende færdigheder indenfor videoproduktion.

Vi beskæftiger os med forskellige emner i årets løb – f.eks. portrætfilm, genrefilm, dramaturgi og filmhistorie og ser kvalitetsfilm, der passer til emnerne.

Filosofi

Filosofi betyder kærlighed til viden. Dette siger ikke meget, og det er ikke let at give en definition på, hvad filosofi er.

De fleste nutidige tænkere benægter, at der kan gives en entydig definition, fordi filosofi snarere er en bestemt måde at tænke på.

I filosofi undersøger vi vores verden, og udfordrer den tænkning, der ligger til grund for mange af de ting vi gør. Få overblik over filosofiens historie og filosofiske retninger og tænkere, og forstå hvilken indflydelse de har på vores hverdag.

Fodbold

I valgfaget Fodbold ønsker vi at give eleverne en forståelse for fodboldens indflydelse på et globalt plan, og det er for alle med interesse i teknisk, taktisk og fysisk træning.

Der bliver lagt stor vægt på social trivsel og følelsen af at være en del af noget større, hvorfor teambuilding, konkurrence og fairplay også bliver vigtige begreber. FN’s verdensmål bliver derfor en gennemgående faktor, hvor specielt punkt 3: Sundhed og trivsel vil være inkorporeret med fokus på både fysisk og mental sundhed.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne bliver medskabere af fagindholdet og bruger kompetencerne hos hinanden således, at alle føler sig som en vigtig del af gruppen. Igennem skoleåret vil der, udover træning 2-3 gange om ugen, blive arrangeret både indendørs og udendørs kampe mod andre efterskoler, ligesom vi også deltager i de Nordjyske Mesterskaber for Efterskoler i efteråret. Derudover har skolen indgået et udviklingssamarbejde med Aab som inkluderer træningsteknologi som goal station, foredrag af professionelle fodboldspillere og sparring i forbindelse med den generelle træning.

Fransk (Begynder)

Formålet med undervisningen i begynderfransk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå enkelte beskeder på talt og skrevet fransk. Målet er også, at de kan udtrykke sig mundtligt i visse dagligdags situationer som billetkøb, cafébesøg og hjælp til at finde vej.

Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om fransksproget kultur.

Et andet mål er at give eleverne lyst til at gå videre med sproget, enten på gymnasiet eller gennem selvstudie og besøg i fransktalende områder. Det er vigtigt at understrege, at undervisning i fransk på begynderniveau kan og skal være sjov: ellers lærer man ikke noget!

Funktionelt Design

Går du med en lille designer i maven? Så er Funktionelt design måske faget for dig. I Funktionelt design får du mulighed for at afprøve og udvikle dine egne ideer. Du vil blive stillet overfor en række designmæssige problemstillinger, alle til formål at udvide din kreative horisont. Her vil du komme til at arbejde med et væld af forskellige udtryksformer, fra modelpaps-konstruktioner til 3D renderinger og print. Funktionelt design undersøger de værktøjer, som den moderne designer beskæftiger sig med, og benytter dem til at lege med forholdene mellem form og funktion.

Fysik & Kemi

Fysik/kemi i 10. klasse er en videreførelse af den undervisning, eleverne har haft i Naturfag, med fokus på de to naturvidenskabelige grene fysik og kemi.

Eleverne skal i faget udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå̊ indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Golf

Golf som en 10+ fag er designet til dem der kan, såvel som nybegynder. Klassen tilbyder en omfattende introduktion til spillet, undervist på en sjov, men seriøs måde til vores elever. Under dit kursus vil du lære om golf terminologi, swing, sætte, skår, pitching, forskellige typer af konkurrencer, hvad klubber (irons og woods) gør, og hvornår man skal bruge dem, hvordan man kan reparere banen, kort mærkning og do’s og don’ts på og uden for golfbanen.

Efter afslutningen af kurset forventer vi, at alle studerende til at forlade med tillid til at tage deres nye færdigheder på golfbanen.

Ranum Efterskole College har et samarbejde med Løgstør Golfklub, hvor vi frit kan benytte alle deres træningsfaciliteter samt deres flotte 9 hullers pay & play golfbane.

Greenfingers

Less talk – more action! Greenfingers Project er et grønt projekt med bæredygtighed som fokus indenfor dyrkning af jord samt dyrehold på hobbybasis. Vi arbejder i praksis og eleverne får medindflydelse på form og indhold. Grønne fingre er ikke et must – men beskidte fingre er uundgåeligt. Projektet udbydes som helårligt valgfag (10+), foregår i have-området ved Ranumhus, og det har følgende fem omdrejningspunkter:

  • Bæredygtighed (Ansvarlig brug af naturen)
  • Jordbrug (dyrkning af og brug af egne grøntsager)
  • Dyrevelfærd (pasning af projektets dyr)
  • Sundhed (Frisk luft, fysisk arbejde og sund kost)
  • Naturbevarelse (Samarbejde med Vitskøl Kloster)

Jagttegn

Som moderne jæger skal man være bevidst om, at jagten ikke er en rettighed. Det er et privilegium, der kan tages fra en, hvis man ikke overholder jagtens love og opfører sig ordentligt. Derfor skal du – kære kommende jæger – sætte dig grundigt ind i alle jagtens mange aspekter og deltage aktivt i at passe på den natur, som vi allesammen nyder godt af.

Når du bliver jæger, bliver du nemlig del af jagtens fællesskab, dets kultur og dets historie. Og derfor skal du også være med til sikre dens fremtid. Faget Jagt er et godt udgangspunkt for din videre rejse.

Faget vil gøre det muligt for dig at gå til den lovpligtige jagtprøve og derved blive en del af historien med dit nye jagttegn.

Keramik

Til 10 + keramik skal vi arbejde med ler på flere forskellige måder – vi kommer blandt andet til at beskæftige os med drejeteknikker på drejebænk, pladeteknikker og krøllet-keramik.Til hver undervisningsgang kommer vi til at starte samlet, så vi f.eks. den ene dag lærer at lave kopper, en anden dag skåle osv – derudover får I også mulighed for at arbejde ud fra egne kreative ideer.  

Keramik er et fordybelsesfag, hvor man giver sig tid til at fordybe sig i leret. 

Merkantil

I faget Merkantil tager vi udgangspunkt i eleven som forbruger og aktør i samfundet. Vi skal undersøge, hvordan vores forbrug og adfærd påvirkes af strømninger omkring os.  

Vi vil inddrage forskellige elementer fra kendte fag i folkeskolen – privatøkonomi, iværksætteri og entreprenørskab.  

Der vil også være mulighed for at arbejde innovativt og skabende – f.eks. ved brug af nudging. Vi vil i faget inddrage relevante verdensmål.  

MMA (Mixed Martial Arts)

I faget Mixed Martial Arts vil I stifte bekendtskab med forskellige former for kampsport.

Vi vil bl.a. stifte bekendtskab med ”grappling”, som er kampsport på jorden, hvor formålet er at få modstanderen til at give op ved brug af låseteknikker.

Derudover vil I lære at håndtere forskellige slag og sparke teknikker og bruge disse under sparring. I faget vil vi have stor fokus på både det tekniske i de forskellige teknikker og praktiske i form af sparring.

Musik

Faget er en blanding af praksis og teori. Vi skal spille en masse musik i bands, og lære om populær musik og den kultur, som den har været en del af.

Derudover vil der være undervisning i musikteori, som f.eks. toneteori, rytmeteori, notationssystemer, osv.

Det er ikke nødvendigt, at du kan spille et instrument i forvejen, men du skal være engageret og klar på at lægge en del timer i at øve et eller flere instrumenter i fritiden, samt være klar på at lære om becifringer, intervaller, nodeværdier, underdelinger, m.v.

Politik & Samfund

Formålet med faget Politik og samfund er et demokratisk dannende fag, da formålet hermed netop er at forstå sig selv, sine livsvilkår og samfund som menneskeskabte og derved også foranderlige.

Hvis eleven kan se sig selv i en politisk og samfundsmæssig sammenhæng, vil de også bedre kunne forstå deres egen rolle, muligheder og ansvar i en større kontekst.

Undervisningen i politik og samfund er en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og fremlæggelser af f.eks. produkter og undersøgelser. Lokal, regional, national og global politik, samfundsforhold, aktuelle emner/nyheder, Etik og moral og FN´s Verdensmål er i store træk de bærende temaer for faget.

Produkt & formgivning

I produkt og formgivning vil vi arbejde med træ i vores træværksted. Eleverne vil blive præsenteret for bundne opgave i form af produkt, metode, emne eller form.

Der vil også være åbne opgaver hvor eleverne vil have mulighed for at skabe produkter ud fra eget ønske.

Undervisningen indebærer alt fra idéfasen til det færdige produkt.

Psykologi

Psykologi er videnskaben om mennesket og menneskers forhold til hinanden. Du lærer om menneskets tænkning, følelser, motiver og vilje.

Gennem undervisningen få du en fornemmelse for et stort fagområde og bliver klogere på dig selv og dine medmennesker. Faget giver indsigt og redskaber, som kan bruges i andre faglige sammenhænge.

Vi arbejder med faget gennem en kombination af teori og praksis. Vi undersøger vigtige psykologiske teorier gennem nogle emner, hvor vi dels læser tekster, der passer til niveauet og laver praktiske øvelser.

Showdance

Showdance er til dig som elsker at performe og fortælle historier gennem dans. Der vil være elementer fra bl.a. moderne, disco, jazz, funk og musical.

Du vil lære grundteknik, kropsholdning og super fede koreografier af alt fra højtelskede musicals som Grease, Fame, Chicago til den nyeste popmusik, som vi kender fra i dag.

Vi vil optræde til forskellige anledninger på både skolen og uden for skolens rammer.

Skateboarding/Ramp Building

Elsker du at skate? Eller kunne du tænke dig at lære det? Kunne du tænke dig at sætte dit præg på skate mulighederne på REC? Hvis ja, så er 10+ Skateboarding faget for dig. Vi vil starte ud med at skate og derigennem finde ud af hvad vi har brug for i vores skate setup. I timerne vil I lære at lave en arbejdstegning, samt at bruge den i forbindelse med konstruktionen af ramperne.

Du kommer også til at lære om forskellige trætyper og deres anvendelse, samt hvordan man laver den bedste og mest holdbare konstruktion. Når det er nødvendigt vil vi også bruge tid på at reparere vores ældre udstyr. Der skal selvfølgelig også skates en masse på vores nybyggede features.  Faget er både for de elever som kan skate i forvejen, men helt sikkert også for dem som gerne vil lære det.

Lærerne på faget er selv skateentusiaster og uddannede tømrer/sløjdlærere. 

Sport & Fysiologi

Eleverne er i høj grad medskabere af hvordan fagets indhold og hvilke sportslige aktiviteter vi griber fat i.

Det tilstræbes at undervisningen har et eksperimenterende og legende element. Eleverne vil igennem praksis stifte bekendtskab med organisering og idrætsledelse. Formålet med faget er at være aktiv i mange forskellige sportsgrene. Aktiviteterne spejles naturligvis op imod en forståelse af kroppens fysiologi.

Faget er i høj grad spejlet op imod FNs Verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsels, men et fokus på Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene, er ligeledes interessant og sjovt i undervisningen.

Spansk (begynder)

I spanskundervisningen er der mulighed for at lære basale færdigheder i spansk. Vi fokuserer bl.a. på at lære hilsner, tal, klokken, at finde vej og at bestille mad på en restaurant.

Der vil også være en del fokus på grammatik undervejs, og der vil løbende være temauger fokuseret på spansktalende lande og deres traditioner.

Spansk er ikke et prøvefag, men vi afholder på skolen en intern terminsprøve samt en intern skriftlig årsprøve uden hjælpemidler, så alle ved afslutningen af skoleåret har en idé om, hvad de har tilegnet sig af spanskkundskaber.

Svømning

Bliv LivredderI dette fag arbejder vi med kroppen, hvor vi bliver bedre til at svømme, dykke, vandtrædning osv. Vi vil udforske forskellige aspekter af svømning, og evt. spil i vand.

I slutningen vil man blive tilbudt at tage livredderbevis, som man vil kunne bruge til f.eks. sommerjob eller studiejob efter efterskole. 

Tysk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå, det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således, at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig og interkulturel forståelse.

Undervisningen bygger på den nyeste forskning indenfor sprogundervisning, hvor der bl.a. arbejdes med chunks, funktionel grammatik og diverse læringsstrategier. Der er fokus på sproget og eksamen er derfor ikke obligatorisk.

World Cooking

I World Cooking arbejder vi med mad/snacks/desserter fra hele verden. Inspirationen kommer fra mine egne oplevelser ude i verden og fra diverse kogebøger.
Så er du med på lidt udfordring og læring i det store verdenskøkken, er det her faget for dig.
Vi arbejder i grupper af 3 personer i hver køkken og undervisningen foregår i vores fede lokale Chinatown.
Der er også medindflydelse på faget fra jer som elever, så er der gode ideer til hvad der skal laves så tager vi det med i betragtning.
da_DKDanish