Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. (Undervisningsministeriets ”Fælles Mål 2009 Matematik”) Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

 

Indhold

Undervisningen i matematik skal lede frem mod at eleven tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for en række matematiske kompetencer, matematiske emner, matematik i anvendelse og arbejdsmetoder. Med matematiske kompetencer refereres overordnet til evnen til at kunne spørge og svare i, med og om matematik samt at omgås sprog og redskaber i matematik. Disse kompetencer hænger tæt sammen med de matematiske emner, matematik i anvendelse og arbejdsmetoder. Således hedder det for eksempel i Fælles Mål under arbejdsmetoder, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, ”at forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it”. Ligeledes kan nævnes evnen til ”at arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde”.
Vi vil hermed gerne understrege, at det mundtlige element vægtes i lige så høj grad som det skriftlige, samt at ikke alene emnerne, men også arbejdsmetoder, så som evnen til at præsentere, spørge ind til og samarbejde, er en vigtig del af matematikundervisningen, ligesom brugen af it og faglig læsning, der også er en matematisk færdighed. Hertil kommer de mere ”traditionelle” arbejdsmetoder så som systematisering og ræsonnering med henblik på generalisering og vekslen mellem praktiske og teoretiske overvejelser. Eleverne vil især i 10. kl. ikke opleve den store udvidelse af de matematiske emner, men i højere grad af de matematiske metoder. Undervisningen vil i forlængelse heraf ofte være tilrettelagt anderledes.

 

Tilrettelæggelse

Matematikundervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i fagets kundskabs og færdighedsområder, der vil kunne kobles med skolens tre overordnede temaer. Herved får eleverne mulighed for at opleve en større sammenhæng i den daglige undervisning og en større forståelse af matematikkens anvendelsesområder. Af eksempler kan nævnes udformning af mundtlige matematikoplæg på baggrund af rejser, sammenligning af fakta omkring rejse mål og statistisk bearbejdelse af spørgeskemaundersøgelse.
I henhold til fagets indhold vil afleveringer også kunne opfattes som indsamlinger af data, undersøgelser og præsentationer samt dispositioner, beskrivelser og evalueringer. Holdene vil være niveaudelte, med et samarbejde mellem klasserne og deres lærere.

 

Afleveringer.

I matematik i 9. kl. har vi i løbet af året min. 6 afleveringer. I matematik i 10. kl. har vi i løbet af året min. 6 afleveringer.

Eksempler på matematiske emner:

Tal og algebra:
Talfølger, brøker, procentbegrebet, regningsarternes hierarki, regneregler, formler, variabler, funktioner, ligninger og enkle uligheder.

Geometri:
Geometriske figurer; skitser og tegninger; målestoksforhold, ligedannethed og kongruens; målingsbegrebet i forbindelse med omkreds, flade og rum; Pythagoras’ sætning; enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter, it, koordinatsystemet, enkle geometriske argumenter og beviser.

Statistik og sandsynlighed:
Statistiske undersøgelser og begreber, tolkning af statistik og sandsynlighed i medierne, eksperimenter med tilfældighed og chancebegrebet, forbinde sandsynlighed med statistisk og enkle kombinatoriske overvejelser. Matematik i anvendelse:
Valuta, rentes regning og hastighed

Overblik over 

klasser, profilfag, valgfag og fritidsfag

Tilmeld dig Ranum

Tilmeld dig Ranum Efterskole College i dag eller book en rundvisning hvis du vil se livet på skolen med dine egne øjne

Kontakt os for mere information
da_DKDanish