Regler

Rammer og Regler for Ranum Efterskole

Vi bygger vores fællesskab på gensidig tillid og respekt.Vi støtter den enkeltes frie udfoldelse i respekt for fællesskabet. Derfor har vi klare regler, som giver en tryg ramme og frihed til at dyrke et godt fællesskab.

Første regel er en positiv regel!

Alle ansatte og elever har pligt til i videste mulige omfang at bidrage positivt til at styrke fællesskabet og skabe et godt læringsmiljø og ophold for alle på Ranum Efterskole College.

Hvis ikke den første regel virker, kan vi få brug for de følgende fælles spilleregler:

Mobning accepteres ikke og det gælder også mobning via medier. Det er vigtig at skelne mellem drilleri og mobning. Drilleri er en godmodig tilgang til et andet menneske og er med til at give en positiv stemning i det sociale rum. Mobning derimod er en handling, der kan skade et andet menneske fysisk, psykisk eller socialt. Der arbejdes i mobbesituationer med en afsender og modtager, altså handler det ikke om, hvor meget man driller, men om modtageren synes, det er sjovt. Vi arbejder derfor med, at alle elever respekterer hinanden som ligeværdige. Derfor henføres racistiske udtalelser og handlinger også til mobning. Skulle der opstå mobning, vil vi forsøge at løse dette gennem åben dialog parterne imellem. Mobning kan medføre afklaring og hjemsendelse.

Ingen euforiserende stoffer på skolen:
Hvis man medbringer og videreformidler euforiserende stoffer, vil det medføre omgående bortvisning. Hvis en elev er påvirket på skolen medfører det hjemsendelse, og man kan ikke forvente at fortsætte på skolen. Vi tester ved mistanke.

Alkohol:
Hvis man medbringer eller videreformidler alkohol på skolen, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning, og man kan ikke forvente at fortsætte på skolen. Man må ikke have tomme/pynte flasker på skolen. Hvis vi mistænker, at en elev er påvirket, vil vedkommende blive testet, og det kan føre til omgående hjemsendelse.

Rygning:
Vi er en røgfri skole, dette gælder både tobak af enhver art, snus og E-cigaret. Vi forudsætter, at eleven er røgfri. Forældrene er ansvarlige for diverse rygestopmidler. Det er ikke tilladt at opbevare vandpiber, tobak, E-cigaret eller lignende på skolen. Alkohol, stoffer og artikler til rygning konfiskeres og destrueres. Rygning og opbevaring af artikler til rygning fører til afklaring i hjemmet og til opfølgningssamtaler.

Pjæk accepteres ikke!

En elev, der udebliver fra en time/aktivitet, noteres som fraværende i protokollen. Ved gentagnede ulovligt fravær kontaktes hjemmet. Morgenmotion: Alle elever skal deltage i morgenmotion, og kun husfeer / huslærere kan give fritagelse. Elever, der udebliver fra et obligatorisk fremmøde, bliver bedt om at deltage i en fælles opgave i f.eks. opvasken eller en længere motionstur. Udebliver en elev uden gyldig grund fra obligatoriske aktiviteter, kan eleven blive hjemsendt til afklaring.

Sex på skolen er ikke tilladt, fordi det sætter nogle elever under et pres. Vi voksne og andre elever skal kunne besøge værelserne og ikke blive sat i pinlige situationer. Overtrædelse fører til en samtale med hjemmene og kan føre til afklaring.
Drenge og piger kan besøge hinandens værelser mellem 10.00 – 21.50. Værelsernes husregler skal overholdes. I de første skoleuger og i perioder gælder særlige hensynsregler for besøg mellem drenge og pigeværelser.

Tyveri accepteres ikke – lad være med at friste andre. ”Låneri” medfører en advarsel, gentagelse eller forsætligt tyveri kan føre til hjemsendelse. Uberettiget ”lån” af skolens ting betragtes som tyveri.

Opbevaring af værdigenstande:
Lad være med at medbringe større kontantbeløb. Lås f.eks. mobil, iPad mv. ind i skabet, når du ikke bruger det. Alle elever skal have en nøgle til værelset, da forsikringen ikke dækker, hvis døren er åben. Skolen har IKKE en forsikring, som dækker simpelt tyveri fra f.eks. værelse, klasseværelse, garderober mv.Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække elevens ting under opholdet.

Hærværk accepteres ikke! Uheld og forseelser skal erstattes enten kontant eller via familiens forsikring. Hærværk kan føre til afklaring og til hjemsendelse.

Sengetider:
Eleven skal være på sit værelse kl. 22.00. Efter kl. 22.30 skal eleven tage fuldt hensyn til dem, der vil sove! Alt brug af elektronisk udstyr skal ske under hensyntagen til andre på værelset. Læreren kan inddrage elektronisk udstyr, hvis det ikke respekteres, og hvis eleven ikke kan komme op om morgenen. Udstyret opbevares på husfeens kontor på elevens eget ansvar og forsikring.

Natterend accepteres ikke. Når eleven er ude af værelset mellem kl. 22.30 og 06.30, hvor morgenmotion starter, er det natterend. Det er lærerens vurdering i situationen, om der er tale om natterend. Hvis det er tilfældet, bedes eleven gå til sit eget værelser og seng, og så følges der op med en samtale den næste dag. Natterend kan forstyrre rigtigt mange og meget, og ødelægge andres ophold. Natterend skaber usikkerhed omkring brandprotokollen og kan bringe andre i fare, såfremt de skal eftersøge en elev, der ikke er på værelset. Derfor accepterer vi ikke natterend, og eleven kan sendes hjem til afklaring, eller der kan gives en sanktion i form af praktisk arbejde og inddragelse af fritid mv.

Husdyr af enhver art må ikke medbringes.

Enhver form for våben er forbudt på skolen. Hardball våben til klubbrug skal opbevares i skolens depot.

Konsekvenser ved overtrædelse af ovenstående regler

Vi forsøger ikke at anvende straffe, fordi vi arbejder med unge ”under udvikling”. Konsekvenser med mening giver mere læring og erfaring og skaber bedre stemning. Det betyder ikke, at de unge ikke opfatter konsekvensen som en straf. Uanset hvordan vi ser på det, så må vi have sanktionsmuligheder, der viser, at det er den voksne, der sætter rammerne. På den måde kan vi skabe en tryg og demokratisk ramme for alle!

Dialog og henstilling: Vi anvender fortrinsvis dialog til at løse problemer, men det kan også være værdifuldt at give en direkte henstilling om at følge de fælles regler. Nytter en personlig samtale eller henstilling ikke, kontaktes en forældre/værge. Hvis en elev er under mistanke for at overtræde skolens regler, vil vedkommende blive indkaldt til en samtale med lærer og pædagogiske ansvarlige. Vi arbejder som skole med demokrati og dialog, og derfor skal både eleven og forældre forstå vigtigheden af at indgå i et sådant samarbejde med ærlighed og respekt. Udgangspunktet er at vi arbejder med et ungt menneske, der er og vil blive udfordret igennem efterskolelivet og ungdommen. Målet for enhver samtale er at fastholde eleven i en positiv og konstruktiv udvikling. Og det er afgørende for denne udvikling og elevens personlige dannelse at eleven lære af egne fejl, samt lærer at tage ansvar for egne handlinger.

Afklaring:
Ved grovere forseelser kan eleven sendes hjem på ”afklaring”. Formålet med hjemsendelsen er at eleven kan fortsætte samtalen hjemme, så man sammen kan genopbygge tilliden til hinanden. Det er vigtigt elev/forældre forholder sig ærligt til situationen, så vi kan genopbygge den gensidige tillid, der skal til, for at det videre pædagogiske arbejde skal blive en succes.
Ved afklaring mener vi, at eleven sammen med sine forældre tager opholdet op til overvejelse og skriftligt motiverer over for skolens pædagogiske ledelse, hvordan vedkommende ser sin fremtid på skolen. Elevens ting bliver stående på skolen. Elevens forældre kan miste statstilskuddet i hjemsendelsesperioden.

Hjemsendelse / udmeldelse: Samarbejdet skole – hjem er afgørende i, at denne proces skal blive en succes, hvorfor der vil blive afholdt samtaler imellem skole/hjem og elev, hvor det videre forløb, tiltag og ændringer aftales. Hvis skole, elev og forældre/værge ikke kan finde denne fælles platform, eller der ikke længere er tillid til, at vi i fællesskab kan ændre de ting, som er skadelige for elevens egen eller andre elevers trivsel og efterskoleophold, kan det ende med en afsluttende samtale, hvor vi stiller os til rådighed for at hjælpe eleven videre fra Ranum Efterskole College.

Er en elev ikke interesseret i at gå på skolen og viser dette ved en uacceptabel adfærd og overskridelse af skolens klare regler, kan forstanderen eller dennes stedfortræder beslutte at hjemsende og udmelde en elev. En hjemsendt elev (forældre/værge) skal så vidt, det er muligt, høres inden endelig udmelding. Ved hjemsendelse og udmeldelse af en elev opkræves 4 ugers 100 % skolepenge. Forstanderen kan give tilladelse til, at en elev, der er hjemsendt, kan afslutte sin eksamen på skolen.

Konsekvens og sanktioner:
Finder forstander, kontaktlærer og den husansvarlige, at der skal være en sanktion, aftales denne med
Eleven, og forældrene orienteres via Skoleplan. En sanktion kan være en opgave, der bidrager til trivslen på skolen, jf. den første positive regel.

Praktiske informationer

Post til elever og skolen sendes til: Ranum Efterskole, Seminarievej 23, 9681 Ranum.
HUSK Elevnavn + Kontaktgruppenummer!
(Post hentes of uddeles af bordformanden ved aftensmaden)

Kontakt til skolen / elever: Skolens telefonnummer er 96 664 400

– i kontorets åbningstid besvares telefonen bedst mellem 09.00 – 11.30 og fra 12.00-16.00. Mellem 16.00 og 23.00 vælges elevens hus i omstillingen og der ringes op til tilsynslæreren i det pågældende hus. Mellem kl. 23.00 og 08.00 stilles telefonen om til nattetilsynet og vi henstiller til, at man IKKE forstyrrer unødigt i dette tidsrum. Kun ved AKUTTE situationer kan en elev hentes til telefonen.
Elevtelefon: Eleverne kan anvende en mønttelefon ved Kærhuset. Nummeret er 90 903 374

Køkken og rengøringsteam:
Alle elever deltager i køkken- og rengøringsopgaver under opholdet. Deltagelse i køkkenteamet er en vigtig del af den almene undervisning i opholdet. Eleverne på køkken- og rengøringsteam går KUN ud af skemaet i deres køkken og rengøringstid. Eleverne skal påregne at være samlet 1 uge i køkken og rengøring i løbet af skoleåret.

Rengøring af værelser og fællesarealer:
Alle elever deltager på skift i rengøring af fællesområderne i løbet af skoleåret. Eleverne skal selv holde orden på værelset. Værelset skal generelt fremstå ryddeligt.
Rengøringsmidler og toiletpapir etc. udleveres ved værelsesrengøringen. Rengøringsmaterialer findes i et skab til hvert værelse / gang. Det er værelsets ansvar at sikre, at materialet behandles ordenligt. F.eks. skal en ødelagt støvsuger erstattes af elevernes værelsesdepositum.

Elektronik mv. på værelserne:
Det er ikke tilladt at have eksterne skærme / TV på værelset. Mini musikanlæg må medbringes, men vis hensyn og undlad at spille så højt, at det generer andre. Tilsynslæreren kan inddrage elektronisk udstyr i en periode, hvis der ikke vises tilstrækkeligt hensyn til andre elever og naboer. Der er ikke tilladt at have brødrister, toastjern, mikrobølgeovn, køleskab eller lignende på værelserne. Fordi det udgør en sundheds- og brandfare, samt bruger for meget energi. Det er tilladt at have én elkedel på værelset.

Mobiltelefoner:
Skolen er mobilfri de første 2 uger for at styrke kammeratskabet. Mobiltelefonen afleveres i en lukket kuvert med navn udenpå til kontoret ved opstart. De bliver låst inde i en bankboks. Telefonerne udleveres på 1. hjemrejsedag. Til daglig skal mobiltelefonen være på lydløs og må kun anvendes i undervisning efter lærerens- køkkenets anvisning. De mobilfrizoner skal respekteres, og misbruges mobilen, så inddrages den til eleven rejser hjem på weekend. Forstander eller pædagogiskleder kan bede en elev aflevere mobilen på kontoret i en længere eller kortere periode. Hjemmet orienteres via Skoleplan.

Computere:
Eleven skal have en bærbar computer med et trådløst netkort. Det er ikke tilladt at medbringe stationære PC på skolen. Forældrene skal underskrive en IT erklæring omkring brug af IT på skolen.

Internetadgang:
Der er tilbud om adgang til Internettet mellem kl. 07.00 – 23.00. Skolens ledelse kan beslutte åbne for længere adgang eller at lukke for internettet.

Cykler: 
Elever på profilfagene SEJLADS, RIDNING, WATER PERFORMANCE, DYKNING skal medbringe en lovlig cykel. Øvrige elever KAN medbringe en cykel. Vi opfordrer til at alle elever medbringer enten cykel, mountainbike, skate- / longboard eller rulleskøjter. Cykler skal tjekkes ind ved ankomst, hvor de mærkes med elevens navn. Cykler, der ikke er funktionsdygtige eller lovlige skal repareres snarest muligt. Skolen har ikke ansvaret for elevernes cykler. 
Skateboards, longboards og rulleskøjter mv. må kun benyttes udendørs. Knallert / scooter er ikke tilladt.

Beskyttelsesudstyr mv.: Alle elever skal medbringe en lovlig cykelhjelm (husk navn i hjelmen). Cykelhjelmen skal bruges i forbindelse med cykelture arrangeret af skolen. Ved skate- og skiaktiviteter skal elever anvende hjelm og sikkerhedsvest- og udstyr efter lærerens anvisninger.

Sygdom:
Er en elev ikke rask nok til at gå til undervisning, skal eleven om morgenen melde sig syg ved Husféen til sygetjek. Den syge skal blive i sengen i sygestuen, indtil husféen eller læreren beslutter at vedkommende enten er rask eller skal hjem til rekreation. Den ansatte, der tilser den syge, beslutter om vedkommende skal til lægen. Husféen og køkkenholdet sørger for, at den syge får bragt mad og tilses i løbet af dagen. Er eleven syg mere en 2 dage, kontaktes hjemmet af Husfeen, og det vurderes om eleven skal hjem til rekreation. Lægebesøg bør ske ved egen læge. Kun undtagelsesvist kan den lokale læge benyttes. Receptpligtig medicin skal oplyses til kontaktlærer og husfeen. Hvorefter der træffes aftale opbevaring osv.

Fritagelse og meddelelse om sygdom hjemme, angives i Skoleplan eller meddeles skolens kontor i åbningstiden.
Sygdom hjemme: Hvis eleven er syg hjemme og ikke kommer tilbage til skolen, skal en forældre ringe til skolens hovednummer 96664400, søndage mellem kl. 18.-21.00. Når eleven er rask og vender tilbage til skolen, skal en forældre ringe med tidspunkt, og eleven skal henvende sig ved enten kontoret eller husfeen / tilsynslæreren. 
Ved fritagelse angivet i Skoleplan, husk venligst at angive aften og nat med, hvis eleven er fritaget til f.eks. mandag morgen, men ikke kommer om søndag aften. Vi kontakter hjemmet uanset tidspunktet, hvis vi er i tvivl om hvor en elev opholder sig.

Fritagelse: 
Fritagelse fra skoletid i skemaet og f.eks. bliveweekender kan kun ske i forbindelse med særlige begivenheder. Det kan være hospitals- eller specialtandlægebesøg, bryllup, konfirmation, runde familiefødselsdage etc. Fritagelse til ferie eller anden ikke særlig begivenhed vil betyde, at statstilskuddet til elevens ophold bortfalder for hele skoleugen, og hjemmet vil blive opkrævet den fulde elevbetaling, samt skolens mistede statstilskud. I alt opkræves 3.500,- kr. eller 500,-kr. pr. dag. Opkrævningen finder sted med næste rate.

REC bustransfer:
Til hjemrejseweekender tilbyder skolen direkte bustransport til Hobro St., en rute til Viborg samt en rute via Vejle og til Padborg, hvis der er behov for det. Der er som udgangspunkt én bus på hver rute. Der bookes via Skoleplan 1-2 uger inden hjemrejse. Det er kun eleven selv der kan booke bus. Forældre kan ikke booke via kontoret, mail, skoleplan eller FB. Der køres efter en fast tidsplan og fra faste lokaliteter. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for udgifter afledt af aflysninger, uheld og forsinkelser. Bagagetransport sker på eget ansvar.

Værelsesindretning:
Eleverne må indrette deres værelser og lejligheder under hensyntagen til inventar og værelseskammerater. Flytning af senge må kun ske efter aftale med huslæreren / husfeen. Senge skal stå ved en sengelampe. Det er tilladt at medtage egne møbler ifølge aftale med huslæreren. Plakater må kun sættes op med ”invisibel” tape, som ikke efterlader mærker. Værelserne skal føres tilbage til oprindelig stand inden fraflytning/afrejse, og skader på inventar skal betales via depositum.

Værelsesflytning:
Der flyttes som udgangspunkt ikke værelse. Elever kan kun flytte værelse, når alle pædagogiske muligheder for konfliktløsning er afprøvet. Forældre kan ikke forlange en værelsesflytning, og forældre rådes til ikke at involvere hverken andre elever eller forældre i værelsesproblematikker. Det er alene skolens ansatte, der sammensætter nye værelser og lejligheder. Elever, der oplever uoverstigelige problemer på værelset, skal tage kontakt til kontaktlæreren.

Værelses- og nøgledepositum 1.000,- kr. Eleven er ansvarlig for det værelsesinventar, som skolen stiller til rådighed under opholdet og der trækkes i værelsesdepositum for alle skader uanfægtet om eleven selv er skades volder. Skader på værelsets fælles inventar, badeværelse, vinduer, paneler og værelsesdør, samt lås mv. dækkes kollektivt ved ligeligt træk i værelsesdepositum for alle beboere. Værelsesdepositum skal genindsættes, hvis dette er opbrugt. Ubrugt værelsesdepositum udbetales efter endt skoleophold.

Weekend på skolen:
Eleven/forældrene aftaler senest søndag, om vedkommende bliver på skolen eller rejser hjem i den efterfølgende weekend. Eleven vælger herefter fra eller til på skoleplan senest tirsdag middag, hvorefter forældre/elever får en sms fra skoleplan om elevens valg. 
Hvis man ønsker at ændre dette valg, skal forældrene kontakte skolen telefonisk. Efter tirsdag skal der vægtige grunde til at ændre sit valg, da weekenden planlægges endeligt med aktivitet og personale. Vi opfordrer til at eleverne oplever efterskolelivet – også i weekenderne på skolen, da det er med til at skabe fællesskab.

Forældre/værge har ansvaret for eleven, når denne ikke er på skolen i weekenden. Forældre til elever, som skal besøge en anden elev privat, bør tage kontakt til det andet hjem og sikre sig, at der er en gældende aftale.

Hjemrejse kan først finde sted efter ugeskemaets afslutning.
På hjemrejsedage slutter undervisningen kl. 14.00. Elever, der har været hjemme i en weekend kan komme tilbage til skolen mellem kl. 18.00-21.00. Det er forældrenes ansvar at sikre, at eleven kan nå hele vejen til Ranum Efterskole College, og i tilfælde, hvor eleven ikke når frem, selv finder en løsning, der får eleven frem til skolen. Forældre til elever, der undtagelsesvist kommer tidligere eller senere, skal meddele dette til tilsynslæreren på tlf. 9666 4400. Det forventes, at eleven har spist aftensmad ved ankomst søndag aften. Eleven skal meddele aftenlæreren at vedkommende er tilbage på skolen ved ankomst og udfylde weekendliste.

Skolepenge:
Skolepenge betales i 10 rater.
Første rate forfalder den 1. juli og sidste rate betales i maj. I december opkræves ikke skolepenge. I den første rate er inkluderet egenbetaling for første profilfagsrejse, værelsesdepositum, samt evt. certifikater/beviser og materialekøb f.eks. international bogpakke.

Egenbetaling til rejser:
Der forekommer egenbetaling i forbindelse med profilfags- og kulturfagsrejser. Beløbet oplyses forinden valg af rejsemål. Beløbet kan ændres såfremt der opstår uforudsete omkostninger inden afrejse. Evt. egenbetaling for Kulturrejsen i januar opkræves i primo oktober og ultimo november. Egenbetaling for 3. rejse opkræves primo januar og primo marts. Ved omvalg af profilfag og rejser betales alle afledte omkostninger.

Betaling for prøver og kursusbeviser: Eleven skal betale for evt. prøver og beviser i forbindelse med profilfag.

Egenbetaling for rejser bedes indsat på konto 9202 0000138622 – husk at angive navn, elev nr. og fag.

Støtte til egenbetaling og skolepenge:
Forældre og elever, der er vanskeligt stillet økonomisk kan søge midler i en REC pulje. Dette gælder både for skolepenge og egenbetaling for profilfagsrejser. Ansøgning sker ved særligt ansøgningsskema. Kontakt kontoret på tlf. eller mail.

Værelses- og nøgledepositum 1.000,- kr.
Eleven er ansvarlig for det værelsesinventar og rengøringsgrej, som skolen stiller til rådighed under opholdet, og der trækkes i værelsesdepositum for alle skader uanfægtet, om eleven selv er skadesvolder. Skader på værelsets fælles inventar, badeværelse, vinduer, paneler og værelsesdør, samt lås mv. dækkes kollektivt ved ligeligt træk i værelsesdepositum for alle beboere. Værelsesdepositum skal genindsættes, hvis dette er opbrugt. Ubrugt værelsesdepositum udbetales efter endt skoleophold. Alle elever får en personlig nøglebrik, som udleveres ved skolestart. Brikken må ikke byttes med andre elever. Hvis nøglen bliver væk, eller den glemmes hjemme, så skal du henvende dig til teknisk serviceleder Jørn Nielsen på hans kontor ml. 07.30-08.00. Det er elevens ansvar at have en nøgle og den bruges både til morgenmotion, værelsesnøgle og til registrering af fravær. En erstatningsnøglebrik koster 100,- kr. som trækkes i elevens depositum. Fundne nøgler afleveres på kontoret.
Nøgleproblemer klares ved at sende en mail til Jørn Nielsen, Teknisk serviceleder: jn@ranumefterskole.dk

Vaskekældrene:
Eleverne kan vaske og tørre tøj i skolens vaskekældre. Det koster 10 kr. at vaske og tørre tøj, vaskepenge sættes ind på elevens nøglebrik, når kontoret har åbent. Vask og tørring sker på egen risiko.

Elever og lommepenge:
Vi anbefaler, at man benytter et Mastercard Debit og Rejsekortet. Hvis en elev ikke kan administrere et hævekort, så kan der oprettes en særlig elevbank reg. nr. 9202 konto nr. 0000128562. (Husk elevnavn og nummer -og evt. formål med pengene). Elevbanken er åben efter kontorets anvisninger og på hjemrejsedage indtil kl. 14.00

Afbrydelse af opholdet: Hvis en elev / familie overvejer at stoppe på skolen, så er det meget vigtigt at orientere skolens så hurtigt som muligt, så der kan tages en dialog. Jo før vi får en dialog, jo bedre mulighed er der, for at eleven vil fortsætte og oplever, at der sker positive forandringer. Vi har meget stor fleksibilitet og erfaring med at støtte usikre elever. Lad være med at træffe hurtige beslutninger, vi oplever at i ca. ½ delen af de situationer, hvor en elev er udmeldt uden en dialog med skolen, så fortryder eleven og familien kort tid efter.
Uanset om skolen eller eleven / familien træffer beslutning om udmeldelse, så skal der betales skolepenge i 4 uger efter, at udmeldelsen er meddelt skolens kontor skriftligt. De 4 uger anses som en fortrydelsesperiode.

Forsikringer:
Vi anbefaler, at I spørger familiens forsikringsselskab, om de dækker elevens indbo, særligt den bærbare computer, mens eleven er på efterskole. Samt, hvordan de er stillet ved farlig sport. Hvis det er muligt at tegne en forsikring for farlig sport, anbefaler vi dette. Skolen har tegnet en kollektiv farlig sport forsikring for de sportsgrene og aktiviteter, som udbydes. Forsikringsdækningen er maksimalt 500.000,- kr.

Rejseforsikringer:
Skolen har tegnet de nødvendige rejseforsikringer, som supplerer sygesikringskortet, og familiens egne rejseforsikringer. Elevens baggage er ikke dækket af skolens forsikringer. Vi håndterer ikke private rejseforsikringssager for familien eller eleven. Da der er tale om skolerejser, hvor både skolepenge, lærerlønninger, kostpenge og egenbetaling indgår i rejsens samlede omkostninger, så er det meget vanskeligt at opgøre en rejses pris i en erstatningssag, og der må påregnes en sagsbehandling på op til 6-8 uger.

Skolen hæfter ikke for tab af egenbetaling ved en aflyst rejse grundet f.eks. sygdom. Skolen kan tilbyde en kollektiv forsikring af egenbetalingen ved indbetaling af 350,- kr. sammen med første rate af evt. egenbetaling på en rejse. Indskud i denne kollektive pulje betales ikke tilbage, men forbliver i den kollektive pulje. Der kan ikke udbetales en kompensation ud over puljens samlede størrelse. Er puljens samlede beløb utilstrækkeligt fordeles puljen ligeligt mellem de, som har indbetalt til den pågældende rejseperiode. Restbeløbet i puljen anvendes til individuel elevstøtte til skoleophold og profilfagsrejser. Forstander disponerer puljen og træffer beslutning om udbetaling af midler og støtte.

Sikkerhed ved maritime aktiviteter: Skolen har udarbejdet sikkerhedsinstrukser for sejlads, surf, kajak og kano aktiviteter. Instrukserne findes på skolens hjemmeside og følger Søfartsstyrelsens vejledning.

Sikkerhed ved rejseaktiviteter: Skolen udarbejder sikkerhedsinstrukser for profilfagsaktiviteter og rejser, og disse formidles til forældre og elever inden rejsen. Alle sikkerhedsinstrukser findes på skolens hjemmeside under efterskolen.

Vaccinationer:
Det er forældre/værgens ansvar, at eleven er tilstrækkeligt vaccineret, såfremt det er anbefalet til en rejse. Vaccinationen kan ske ved privat læge og ved anvisning gennem skolen. Skolen oplyser med henvisning til Seruminstituttets anbefalinger, hvilke vacciner der anbefales til en kulturrejse allerede inden kulturfaget vælges endeligt i september. Skolen dækker ikke udgifter til vaccinationer, medicin eller transport i forbindelse hermed.

Skole-hjem samarbejde:
Vi orienterer løbende om elevens personlige udvikling, og det er samtidigt et forældre/værge ansvar at søge information ved kontaktlæreren, Skoleplan og eleven.

Der er tilbud om to skole-hjem samtaler i løbet af skoleåret: Den første samtale ligger i slutningen af oktober fredagen før Søskendeweekend. Den er fokuseret på elevens socialeudvikling og hvorledes eleven er kommet ind i efterskolelivet. Den anden samtale er et tilbud om fagligt orienteret samtale, hvor der kan aftales tid med de af elevens faglærere, som man ønsker. Det er ikke obligatorisk at deltage i den faglige samtale, men vi forventer at forældre til elever med faglige udfordringer deltager. Vi afholder gerne samtaler på telefon eller Skype, såfremt det er muligt.

Årsplanen:

Eleverne får udleveret en årsplan ved skolestart. Ændringer i årsplanen meddeles på Skoleplan.

I årsplanen fremgår hvilke weekender, der er bliveweekend-dage (grønne) og hvilke, der er hjemrejseweekender (gule), samt hvornår der er arrangementer, rejser, terminsprøver og forældresamtaler.

I årsplanen er markeret med rød farve, hvornår skolen er lukket, og hvornår der er undervisningsfrie dage, og vi gerne ser, at eleverne tager hjem eller besøger venner. Det grønne dage markerer blivedage i weekender og på rejser. Datoerne for rejser kan godt overlappe weekenden før og efter. Særlige temaer og aktiviteter er markeret med tekst i årsplanen, og der er angivet 3 hovedperioder og temaer for skoleåret. Læs mere i Indholdsplanen for skoleåret på hjemmesiden fra 7. august.


Forældreråd

Ranum Efterskole har et forældreråd med repræsentanter for indskrevne elevers forældre. Det er frivilligt at deltage og opgaverne er begrænset til det overkommelige.

Undervisningsmiljø undersøgelser
Her kan du se den nyeste Undervisningsmiljø undersøgelse, som vi lavede sammen med eleverne på en temalørdag i februar.da_DKDanish